Міжнародний університет фінансів здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами.

Здобуття вищої освіти на кожному рівні передбачає успішне виконання програми для присудження відповідного ступеня вищої освіти:

 • бакалавр;
 • магістр;
 • доктор філософії.

Форма навчання – денна, заочна.

Мова навчання – українська, англійська.

Нормативний термін навчання становить:

 • На основі повної загальної середньої освіти за освітнім ступенем бакалавр – 3 роки 10 місяців (денна форма), 4 роки (заочна форма);
 • На основі освітнього ступеня бакалавр за освітнім ступенем магістр – 1 рік 6 місяців;
 • На основі освітнього ступеня магістра за освітньо-науковим ступенем доктора філософії – 4 роки.

Навчальний рік у Міжнародному університеті фінансів розпочинається, як правило, 1 вересня і складається з осіннього та весняного семестру. Графік навчального процесу в університеті за різними формами навчання, термінами навчання та програмами підготовки щорічно розробляється навчально-методичним відділом університету і затверджується ректором.

В університеті у навчальному році планується, як правило, 34-36 тижнів навчання (включаючи екзаменаційні сесії). Конкретна тривалість навчання кожного року визначається з урахуванням особливостей певної спеціальності (освітньої програми).

Навчальний процес за денною формою навчання організовується, як правило, за семестровою системою. Екзаменаційні сесії плануються по дві у навчальному році тривалістю, як правило, по два тижні кожна.

Канікули встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 16-18 тижнів. Їх терміни визначаються графіком навчального процесу на кожний навчальний рік.

Навчальний тиждень – складова частина навчального часу студента тривалістю не більше 54 академічних годин.

Тижневе аудиторне навантаження не повинно перевищувати:

 • За освітнім ступенем бакалавр – 24 години;
 • За освітнім ступенем магістр – 24 години;
 • За освітньо-науковим ступенем доктора філософії – 8 годин.

Академічна година – 40 хвилин. Дві академічні години утворюють «пару» – аудиторне навчальне заняття, що проводиться за розкладом.

Навчальне навантаження усіх видів робіт, зазначених у навчальному плані, обліковується в кредитах ЄКТС. Обсяг одного кредиту – 30 годин.

Навчальні заняття

Процес навчання реалізується у таких організаційних формах:

 • навчальні заняття,
 • практики,
 • контрольні заходи,
 • самостійна робота.

Основними видами навчальних занять є:

 • лекція,
 • практичне,
 • семінарське заняття,
 • лабораторне заняття і комп’ютерний практикум,
 • індивідуальне навчальне заняття,
 • консультація.

Можуть бути визначені інші види навчальних занять.

До індивідуальних завдань відносяться:

 • реферати;
 • розрахункові;
 • графічні;
 • розрахунково-графічні;
 • домашні контрольні;
 • курсові та дипломні роботи тощо.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Вона може виконуватися у бібліотеці, навчальних і наукових кабінетах, лабораторіях, комп’ютерних класах, а також в домашніх умовах та гуртожитках.

Види контролю

У навчальному процесі використовуються такі види контролю: вхідний, поточний, рубіжний, підсумковий.

Вхідний контроль проводиться на початку навчання з нової навчальної дисципліни з метою визначення готовності студентів до її засвоєння. Контроль проводиться за допомогою засобів діагностики навчальних дисциплін, що забезпечують нову навчальну дисципліну.

Результати контролю аналізуються на кафедральних (між кафедральних) нарадах спільно з викладачами, які проводили заняття з попередньої навчальної дисципліни. За результатами вхідного контролю розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги студентам, коригування навчального процесу тощо.

Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками на всіх видах аудиторних занять. Основне завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки студентів до виконання конкретної роботи на занятті.

Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування, письмового експрес-контролю або комп’ютерного тестування на практичних заняттях та лекціях, виступів студентів при обговоренні питань на семінарських заняттях.

Форми проведення поточного контролю та критерії оцінювання визначаються у робочій програмі кредитного модулю (КМ) і рейтинговій системі оцінювання результатів навчання (РСО).

Рубіжний (модульний, тематичний, календарний) контроль – це контроль знань студентів після вивчення логічно завершеної частини робочої програми кредитного модулю. Цей контроль може бути модульним (тематичним) або календарним і проводитися у формі контрольної роботи, тестування, виконання індивідуального семестрового завдання та ін. Рубіжний календарний контроль (проміжна атестація) обов’язково проводиться двічі за навчальний семестр програм бакалаврської підготовки, а за програмами магістерської підготовки – за рішенням вченої ради університету. Проміжна атестація може бути проведена за підсумками поточного рейтингу студентів.

Форми проведення рубіжного (модульного, тематичного або календарного) контролю та критерії оцінювання визначаються у робочій програмі кредитного модулю (КМ) і рейтинговій системі оцінювання результатів навчання (РСО).

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання студентів на проміжних або заключному етапах їх навчання за певним рівнем вищої освіти (РВО). Він включає семестровий контроль і випускну атестацію студентів.

Семестровий контроль з кредитного модуля проводиться відповідно до навчального плану у вигляді семестрового екзамену або заліку в терміни, встановлені графіком навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному робочою програмою КМ. Форма проведення семестрового контролю (усна, письмова, комбінована, тестування тощо), зміст і структура екзаменаційних білетів (контрольних завдань) та критерії оцінювання визначаються рішенням відповідної кафедри і зазначаються у робочій програмі КМ.

Екзамен – це вид підсумкового контролю результатів засвоєння студентом теоретичного та практичного матеріалу (знань і умінь) з КМ за семестр, що проводиться в період екзаменаційної сесії.

Залік – це вид семестрового контролю, при якому засвоєння студентом навчального матеріалу з КМ оцінюється на підставі результатів поточного контролю (тестування, поточного опитування, виконання індивідуальних завдань та певних видів робіт на практичних, семінарських або лабораторних заняттях/комп’ютерних практикумах) протягом семестру. Семестровий залік планується за відсутності екзамену.

Випускна атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією із забезпеченням відкритості і гласності.

Міжнародний університет фінансів на підставі рішення екзаменаційної комісії присуджує особі, яка успішно виконала освітню програму на певному рівні вищої освіти, відповідний ступінь вищої освіти та присвоює відповідну кваліфікацію.

Нормативні форми випускної атестації (захист кваліфікаційної роботи) визначаються навчальним планом згідно з вимогами відповідного стандарту вищої освіти.

Рейтингова система оцінювання результатів навчання студентів

В університеті оцінювання результатів навчання студентів проводиться з використанням рейтингової системи. В основу рейтингової системи оцінювання (РСО) покладено поопераційний контроль і накопичення рейтингових балів за різнобічну навчально-пізнавальну діяльність студентів у процесі навчання. Розмір шкали РСО з кредитного модуля дорівнює 100 балів.

Рейтингові бали з КМ, семестровий контроль з яких передбачений у вигляді заліку, формується як сума всіх, отриманих студентом за результатами поточного контролю балів , а також заохочувальних (штрафних) балів

Якщо наприкінці семестру після проходження всіх контрольних заходів з КМ студент отримав не менше 60 рейтингових балів, а також виконав умови допуску до семестрового контролю з цього КМ, він отримує позитивну оцінку.

Переведення рейтингових балів з кредитного модуля RD до оцінок за університетською шкалою здійснюється відповідно до табл. 1.

Таблиця 1. Переведення рейтингових балів до оцінок за університетською шкалою

Рейтингові бали, RD Оцінка за університетською шкалою
91 ≤ RD ≤ 100 Відмінно
85 ≤ RD ≤ 90 Дуже добре
75 ≤ RD ≤ 84 Добре
65 ≤ RD ≤ 74 Задовільно
60 ≤ RD ≤ 64 Достатньо
RD < 60 Незадовільно
Невиконання умов допуску
до семестрового контролю
Не допущено

У разі, якщо сума рейтингових балів менша ніж 60, але виконані умови допуску до семестрової контролю з цього КМ, студент виконує на останньому за розкладом занятті залікову контрольну роботу.

З метою посилення зацікавленості студентів у якісному виконанні індивідуальних семестрових завдань рейтингові бали з КМ у разі виконання залікової контрольної роботи рекомендується визначати як суму балів за залікову контрольну роботу та балів за виконання індивідуального семестрового завдання .

За бажанням, студент має право на участь у заліковій контрольній роботі з метою підвищення попередньої оцінки.

Семестровий контроль

Залік виставляється за результатами роботи студента у семестрі (виконання студентом індивідуальних семестрових завдань та контрольних робіт, виступів на семінарських заняттях та оцінок поточного контролю), якщо він отримав не менше 60 балів за РСО. Якщо студент не отримав залік за РСО, залік виставляється за результатами виконання ним залікової контрольної роботи (у разі виконання умов щодо допуску до семестрового контролю) на останньому занятті або за результатами підсумкової співбесіди.

Семестрові екзамени складаються студентами у період екзаменаційних сесій згідно з розкладом, який затверджується ректором і доводиться до науково-педагогічних працівників і студентів не пізніше, ніж за місяць до початку сесії.

Екзамени приймаються науково-педагогічними працівниками, які читали лекції. У прийманні екзамену можуть брати участь науково-педагогічні працівники, які проводили в навчальній групі інші види занять з цього КМ.

Студент не допускається до семестрового контролю з певного КМ, якщо він не виконав усі види робіт та завдань (лабораторні роботи, комп’ютерні практикуми та індивідуальні семестрові завдання), що передбачені робочим навчальним планом на семестр з цього КМ. Також студент не допускається до екзамену з певного КМ, якщо значення стартового рейтингу менше 50 % від базового значення стартового рейтингу, визначеного РСО з цього КМ.

Недопущення студента до семестрового контролю з певного КМ не може бути причиною недопуску його до семестрового контролю з інших КМ.

Відомість обліку успішності екзаменатор отримує в деканаті напередодні або в день проведення семестрового контролю.

Присутність на екзаменах/заліках сторонніх осіб без дозволу ректора або проректора не допускається.

Оцінювання семестрового контролю здійснюється відповідно до РСО з кредитного модуля за університетською шкалою: «відмінно», «дуже добре», «добре», «задовільно», «достатньо», «незадовільно» – для екзаменів, заліків, захистів курсових проектів, курсових робіт та практик.

У разі отримання незадовільної оцінки, перескладання екзамену/заліку з КМ допускається не більше двох разів. При другому перескладанні екзамен/залік у студента може приймати комісія. Оцінка комісії є остаточною.

Якщо студент був допущений до семестрового контролю, але не з’явився без поважної причини, то вважається, що він використав першу спробу скласти екзамен (залік) і має заборгованість.

Складання екзамену/заліку для підвищення позитивної оцінки допускається не раніше наступного семестру та не більше ніж з трьох КМ (за винятком захисту курсових проектів, курсових робіт та практик) за весь період навчання за певним РВО. Дозвіл на це дає проректор з навчально-організаційної роботи на підставі заяви студента за погодженням із завідувачем відповідної кафедри. Екзамен/залік приймає комісія у складі двох викладачів.

За наявності поважних причин, що документально підтверджені, окремим студентам проректор з навчально-організаційної роботи за узгодженням з відповідною кафедрою може встановлювати індивідуальний графік складання екзаменів/заліків або ліквідації академічної заборгованості. Якщо це не можливо, розглядається питання про надання студенту академічної відпустки або повторного курсу навчання.

 Випускна атестація

Випускна атестація – це встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. Випускна атестація здійснюється екзаменаційною комісією (ЕК) на підставі Положення про екзаменаційну комісію. Строки проведення випускної атестації визначаються навчальними планами.

Форма проведення випускної атестації здобувачів вищої освіти визначається відповідним стандартом вищої освіти, освітньою програмою та навчальним планом.

Випускна атестація здобувачів вищої освіти проводиться у формі публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботи бакалавра/магістра чи дисертаційної роботи доктора філософії.

До випускної атестації допускаються студенти, які успішно виконали всі вимоги навчального плану зі спеціальності відповідного РВО (не мають академічної заборгованості). Негативні рецензія або відгук керівника/наукового керівника не є підставою для недопущення студента до захисту кваліфікаційної роботи.

Захист кваліфікаційних робіт оцінюється відповідно до критеріїв оцінювання за 100-бальною шкалою з наступним переведенням балів до оцінок за університетською шкалою (див. табл. 1).

Студент, який не захистив кваліфікаційну роботу або не з’явився на захист кваліфікаційної роботи без поважних причин, відраховується з університету як такий, що не пройшов випускної атестації.

Студенти, які у повному обсязі виконали вимоги навчального плану даного курсу, успішно пройшли поточний та підсумковий контроль, наказом ректора університету переводяться на наступний курс.

Права студентів

Студент Міжнародного університету фінансів має право на:

 • вибір форми навчання;
 • безпечні і нешкідливі умови навчання, праці та побуту;
 • безоплатне користування бібліотеками, інформаційними фондами, послугами навчальних, наукових, спортивних та інших підрозділів університету;
 • вільний доступ до знань через електронні освітні технології та до сучасного наукового контенту, розміщеного на веб-ресурсах університету;
 • забезпечення гуртожитком на строк навчання в установленому порядку;
 • участь у науково-дослідних, дослідно-конструкторських роботах, конференціях, симпозіумах, семінарах, виставках, конкурсах, представлення своїх робіт для публікації;
 • участь у заходах з освітньої, наукової, науково-дослідної, спортивної, мистецької, громадської діяльності, що проводяться в Україні та за кордоном, у встановленому законодавством порядку;
 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи, організацій дозвілля, побуту, оздоровлення;
 • внесення пропозицій щодо умов і розміру плати за навчання;
 • участь у громадських об’єднаннях;
 • вибір навчальних дисциплін у межах передбачених відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом, в обсязі, що становить не менш як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даної спеціальності та РВО;
 • академічну мобільність, у тому числі міжнародну;
 • академічну відпустку або перерву в навчанні зі збереженням окремих прав здобувача вищої освіти, а також на поновлення навчання;
 • участь у формуванні індивідуального навчального плану;
 • моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у навчанні, науково-дослідній і громадській роботі, за мистецькі та спортивні досягнення тощо;
 • захист від будь-яких форм експлуатації, фізичного та психічного насильства;
 • канікулярну відпустку тривалістю не менш як вісім тижнів на навчальний рік;
 • оскарження дій органів управління університету та їх посадових осіб, науково-педагогічних працівників;
 • безоплатне забезпечення інформацією для навчання у доступних форматах з використанням технологій, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я (для осіб з особливими освітніми потребами);
 • спеціальний навчально-реабілітаційний супровід та вільний доступ до інфраструктури університету відповідно до медико-соціальних показань за наявності обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я;
 • ознайомлення з навчальними планами, програмами навчальних дисциплін, положеннями про РСО;
 • отримання консультацій науково-педагогічних працівників згідно з розкладом;
 • інші права, передбачені законодавством.

Обов’язки студентів

Студент Міжнародного університету фінансів зобов’язаний:

 • дотримуватись вимог законодавства, Статуту ПВНЗ Міжнародний університет фінансів, Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ Міжнародний університет фінансів;
 • виконувати вимоги техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями;
 • виконувати вимоги освітньої програми та навчального плану;
 • відвідувати навчальні заняття і контрольні заходи відповідно до навчального плану та розкладу занять;
 • своєчасно інформувати адміністрацію у випадках неможливості через поважні причини відвідувати заняття, складати (перескладати) екзамени, заліки, модульні контрольні роботи тощо;
 • дбайливо та охайно ставитись до майна університету (приміщень, меблів, обладнання, інвентарю, книжковим фондом, приладів тощо);
 • виконувати доручення старости навчальної групи в межах його повноважень;
 • гідно нести звання студента, поважати людську гідність науково-педагогічних працівників і всіх членів трудового колективу, дбати про авторитет університету, не допускати протиправних та аморальних вчинків, бути дисциплінованими та охайними;
 • постійно прагнути до морально-культурного і фізичного вдосконалення.

За невиконання обов’язків і порушення Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ Міжнародний університет фінансів завідувач кафедри може накласти дисциплінарне стягнення на студента або порушити питання перед ректором про відрахування з університету.

Відрахування

Підставами для відрахування студента є:

 • завершення навчання за відповідною освітньою програмою;
 • власне бажання;
 • переведення до іншого навчального закладу;
 • невиконання вимог навчального плану, а саме:

–   отримання трьох і більше незадовільних оцінок за результатами семестрового контролю (за винятком поза кредитних навчальних дисциплін);

–   незадовільний результат випускної атестації;

–   наявність академічної заборгованості після закінчення встановленого терміну її ліквідації;

–   порушення термінів проходження або невиконання програми практичної підготовки;

–   якщо студент не приступив до навчальних занять без поважних причин у 10-денний термін від початку першого семестру за певним РВО, або у разі пропуску аудиторних занять без поважних причин упродовж семестру;

 • порушення умов договору (контракту), укладеного між вищим навчальним закладом та особою, яка навчається, або фізичною (юридичною) особою, яка оплачує таке навчання;
 • за станом здоров’я на підставі висновку лікарсько-консультативної комісії (ЛКК);
 • порушення вимог Статуту або Правил внутрішнього розпорядку ПВНЗ Міжнародний університет фінансів, вимог з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені відповідними правилами та інструкціями, може бути підставою для відрахування після вичерпання інших засобів впливу (або неможливості їх застосування) та в разі особистого ознайомлення з ними здобувача вищої освіти;
 • інші випадки, передбачені законодавством.

За наявності академічної заборгованості за результатами семестрового контролю студенту може бути дозволено ліквідувати таку академічну заборгованість у наступному семестрі (крім останнього). Відповідна ліквідація академічної заборгованості за індивідуальним навчальним планом студента здійснюється за його заявою, за згодою завідувачів випускової та профільної з навчальної дисципліни кафедр.

Студенти, які звернулись з питанням щодо відрахування за власним бажанням під час екзаменаційної сесії, у разі наявності хоча б однієї академічної заборгованості на момент звернення, можуть бути відраховані тільки за невиконання навчального плану.

Студенти, які не ліквідували академічну заборгованість у встановлені строки, відраховуються з університету наказом ректора, проект якого подається керівником структурного підрозділу після закінчення визначеного строку складання академічної заборгованості.

Відрахування студентів проводиться наказом ректора.

Особа, відрахована до завершення навчання за освітньою програмою, після заповнення обхідного листа, отримує академічну довідку встановленої форми.

Переривання навчання

Особам, які перервали навчання, надається академічна відпустка. Особи, яким надано академічну відпустку, не відраховуються з числа здобувачів вищої освіти та зберігають окремі права здобувача вищої освіти.

Після закінчення академічної відпустки особи, які перервали навчання, поновлюються на навчання без стягнення плати за перерву в навчанні.

Особам, які навчаються в Університеті, можуть надаватись такі види академічних відпусток:

 • академічна відпустка за станом здоров’я – це перерва у навчанні, право на яку здобувач вищої освіти отримує у випадку зниження працездатності внаслідок порушень функцій організму, які зумовлені гострими захворюваннями, що потребують тривалого відновлювального лікування; загостреннями хронічних захворювань або частими захворюваннями (понад один місяць за семестр); анатомічними дефектами, які не дають змоги провести відновлювальне лікування під час навчання;
 • академічна відпустка у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності – це перерва у навчанні, яка надається здобувачу вищої освіти, якщо навчання чи стажування в освітніх і наукових установах (у тому числі іноземних держав) унеможливлює виконання навчального плану (плану наукової роботи);
 • академічна відпустка за сімейними та іншими особистими обставинами – це перерва у навчанні, яка надається здобувачу вищої освіти на підставі власної мотивованої заяви та відповідних підтверджуючих документів;

Надання академічної відпустки оформлюється відповідним наказом ректора із зазначенням виду та підстави надання академічної відпустки та її термінів.

Максимальна тривалість академічної відпустки за станом здоров’я, у зв’язку з участю в програмах академічної мобільності, за сімейними та іншими особистими обставинами встановлюється до одного року. При необхідності тривалість такої академічної відпустки може бути продовжена ще на один рік.

Допуск до навчання здобувачів вищої освіти, у яких завершився термін академічної відпустки, здійснюється наказом ректора на підставі заяви студента, яка подається не пізніше двох тижнів від початку навчання.

Допуск до навчання осіб, яким надано академічну відпустку, здійснюється, як правило, під час канікул. Здобувачі вищої освіти, які не подали в установлений термін документи для допуску до навчання, відраховуються з університету як такі, що не приступили до навчання в установлений термін.

Повторне навчання

Повторне навчання – це повторне проходження працездатним здобувачем вищої освіти (який не має права на отримання академічної відпустки за станом здоров’я) курсу навчання за певний семестр, навчальний план якого студент не виконав у повному обсязі.

Підставою для надання студенту права на повторне навчання може бути невиконання до початку екзаменаційної сесії індивідуального навчального плану поточного семестру, у тому числі з поважних причин, підтверджених відповідними документами.

Питання про надання студенту права на повторне навчання вирішується ректором за поданням завідувача кафедри до початку відповідного семестру і оформляється відповідним наказом.

Повторне навчання здійснюється з початку семестру, навчальний план якого студент не виконав.

За період навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра здобувач вищої освіти може скористатися правом на проходження повторного курсу навчання не більше двох разів, інших ступенів – одного разу.