22 червня 2016 року розпочала свою діяльність Рада молодих учених Міжнародного університету фінансів

Рада є колегіальним представницько-виборним об’єднанням молодих учених, що діє на постійній основі.

Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», іншими законодавчими актами України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом Міжнародного університету фінансів, наказами ректора Міжнародного університету фінансів, ухвалами Вченої ради та цим Положенням.

Метою Ради молодих учених Міжнародного університету фінансів є представництво, захист і реалізація професійних, інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав та інтересів молодих учених, розвиток інноваційної діяльності та сприяння міжвузівській співпраці.

Основними завданнями Ради є такі:

 • сприяння залученню молодих учених та осіб, які працюють та (або) навчаються у Міжнародному університеті фінансів до науково-дослідницької роботи;
 • підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, захисту прав інтелектуальної власності;
 • сприяння міждисциплінарним дослідженням та мобільності молодих учених;
 • підвищення рівня наукового потенціалу Міжнародного університету фінансів та виховання майбутніх наукових і науково-педагогічних кадрів;
 • участь в організації наукових конференцій, семінарів, конкурсів молодих учених, циклів лекцій провідних учених України та іноземних держав;
 • сприяння заохоченню кращих представників молодих учених;
 • стимулювання професійної діяльності молодих учених, підвищення їх фахового рівня і реалізації творчої та професійної активності;
 • збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють грантову підтримку наукових досліджень;
 • сприяння в отриманні оперативної інформації щодо проведення наукових заходів;
 • сприяння методичній та організаційній підтримці видання наукових праць молодих учених;
 • сприяння впровадженню результатів досліджень молодих учених і фахівців;
 • здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих учених;
 • організація співробітництва з молодими ученими інших вищих навчальних закладів, наукових установ, в тому числі міжнародними неурядовими організаціями, іноземними громадськими об’єднаннями та молодіжними організаціями;
 • здійснення інших видів діяльності, що відповідають меті та діяльності Ради і не заборонені чинним законодавством України.

Голова Ради – к.і.н., доцент кафедри загальнонаукових дисциплін Корнілова Владислава Володимирівна

Заступник Голови Ради – к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва Трофименко Олена Олексіївна

Секретар Ради – старший викладач кафедри економіки та підприємництва Джадан Ірина Миколаївна.