УКРАЇНСЬКА МОВА

для студентів-іноземців

Метою запропонованого курсу є формування системи знань студентів про мову, збагачення словникового запасу іноземців, розвиток усного й писемного монологічного та діалогічного мовлення, удосконалення вмінь та навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності (читання, письмо, аудіювання та говоріння) науково-навчальної та соціально-культурної сфери спілкування.

Основними завданнями курсу є:
1) навчити студентів користуватися різноманітними засобами української мови на основі практичного засвоєння основних мовних і мовленнєвих понять, визначень та правил;
2)забезпечити засвоєння норм української літературної мови;
3) сформувати українознавчу компетенцію.

Матеріал курсу розподілено за трьома взаємопов’язаними блоками – мовним, комунікативним та українознавчим.
Мовний блок визначає особливості фонетичної, лексичної, морфологічної, словотвірної, правописної та синтаксичної систем української мови. Ідеться, зокрема, про вимову звуків та позначення їх літерами, про граматичні категорії різних частин мови, про особливості українського словотвору, будову різних типів речень.
Комунікативний блок – це система мовленнєвих зразків для формування практичних умінь і навичок з усіх видів мовленнєвої діяльності. Основні відомості для вивчення – адресат мовлення, монолог і діалог (полілог), український мовленнєвий етикет.
Українознавчий блок реалізується у змісті практичних завдань і вправ, у тематиці усних висловлювань. Цьому також сприятиме залучення текстового матеріалу, пов’язаного з історією української держави, її символами, життям українського народу, його культурою, ментальністю.

Інформаційний обсяг

І. Фонетико-графічний матеріал.

 1. Загальні положення. 2. Звуки і літери. Орфоепічні норми граматичних форм. 3. Апостроф. 4. Склад. 5. Інтонація.

ІІ. Морфологічний матеріал.

 1. Іменники. 2. Займенники. 3. Прикметники. 4. Дієслова. а) вираження дії, що відбувалася раніше; б) вираження дії, що відбуватиметься; в) вираження результативної дії; г) вираження минулої та майбутньої результативних дій; д) вираження прохання, побажання, наказу; є) вираження напрямку руху.
 2. Числівники. 6. Прислівники. 7. Дієприкметники. 8. Дієприслівники.

ІІІ. Синтаксичний матеріал.

 1. Прості речення. Поняття про суб’єкт і предикат. 2. Складні речення.
 2. Уживання сполучників у простому і складному реченнях.

IV. Словотвірний матеріал.

 1. 1.Творення іменників. 2. Творення прикметників. 3. Творення дієслів. 4. Творення прислівників. 5. Творення числівників. 6. Творення займенників.

V. Ситуативно-тематичний мінімум соціально-культурної сфери спілкування.

 1. Факультет. 2. Робочий день. 3. Наш гуртожиток. 4. Обід. 5. Знайомство. 6. Бібліотека. 7. Моя родина. 8. Познайомтеся, Київ. 9. Мій вихідний день. 10. Дружня допомога. 11. Супермаркет. 12. У гостях. 13. Прогулянка містом. 14. Спорт у житті людини. 15. День народження. 16. Український патріот. 17. Пори року в Україні. 18. Хай буде мир на землі. 19. У поліклініці.

Кваліфікаційні вимоги

 1. Говоріння. Монологічне мовлення – уміння передати зміст прочитаного або складеного на матеріалі нейтрального стилю мовлення, прослуханого тексту, перевіряється логічність висловлювання, відповідність мовним нормам. Темп мовлення – 120 – 130 слів/ хв. (за Г. Г. Городіловою).
 2. Діалогічне мовлення – уміння взяти участь у діалозі в запрограмованій ситуації. Контроль: наявність логічної зв’язаності діалогу, відсутність комунікативно-значущих помилок, темп мовлення – 120 –130 слів/ хв.
 3. Аудіювання. Вимоги до аудіотексту: адаптований текст, час звучання тексту – 10 хвилин. Темп звучання – 160 – 180 слів/ хвил. (за Н. І. Соболевою). Ступінь розуміння аудіотексту контролюється за допомогою відповідей на запропоновані питання.
 4. Читання. Тексти для читання будуються на основі лексики нейтрального стилю мовлення. Обсяг тексту – 300 – 400 слів. Робота з текстом – 15 хв. (за Н. К. Бенедиктовою). Розуміння тексту перевіряється за допомогою відповідей на питання або переказуванням тексту.
 5. Письмо. Перевіряються вміння: а) скласти письмову розповідь із вивченої теми; б) переказати зміст прочитаного або прослуханого тексту; б) скласти план прочитаного або прослуханого тексту.

Рекомендована основна навчальна література

 1. Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо!: Навчальний посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого факультету. Частина І. Х.: ХНАМГ, 2010. – 387 с.
 2. Вальченко І.В., Прилуцька Я.М. Ласкаво просимо!: Навчальний посібник з української мови для іноземних учнів підготовчого факультету. Частина ІІ. Х.: ХНАМГ, 2011. – 305 с.
 3. Чистякова А.Б., Селіверстова Л.І., Лагута Т.М. Українська мова для іноземців: Підручник для іноземних студентів вищих навчальних закладів. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 524 с.

Курс української мови викладає Науменко Людмила Олексіївна