1. Прийом на навчання до Міжнародного університету фінансів іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про вищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 «Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року № 684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за №2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки від 11.08.2017 р. за № 1167)
  2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних та/або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між закладами вищої освіти про міжнародну академічну мобільність.
  3. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до НУВГП за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб може здійснюватися:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 1 листопада і 01 березня відповідно), для здобуття ступенів бакалавра, магістра;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі.

  1. Зарахування іноземців на навчання на відповідному рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань і мови навчання та на підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, і врахування балів успішності, що дають право на продовження навчання на наступному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий ступінь (рівень) освіти.
  2. Прийом документів іноземних громадян, які вступають на навчання для здобуття ступенів бакалавра та магістра за рахунок загального ліцензійного обсягу, проводиться з 01 лютого до 25 лютого 2019 року та з 01 липня по 29 жовтня 2019 року. Зарахування здійснюється відповідно до 01 березня 2019 року та до 01 листопада 2019 року.
  3. Для прийому на навчання до НУВГП іноземних громадян та осіб без громадянства за ступенем бакалавра, крім осіб які мають раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень або ступінь, проводиться вступне випробування у формі комп’ютерного тестування.
  4. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі, якщо кількість балів зі комп’ютерного тестування з кожного предмету складає не менше 150 бали (за 200-бальною шкалою).
  5. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Міжнародного університету фінансів на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.
  6. При вступі до Міжнародного університету фінансів іноземці особисто подають заяву у паперовій формі.

До заяви додається:
1) документ (оригінал та його копія) про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копія) до документа про раніше здобутий рівень освіти, на основі якого здійснюється вступ (за наявності);
3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін при вступі для здобуття ступеня магістра;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця;
9) дослідницька пропозиція з обраної наукової спеціальності або завірений в установленому порядку за місцем роботи/навчання кандидата список опублікованих наукових праць і винаходів українською або англійською мовою додатково подаються при вступі до аспірантури.
10) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної мобільності, подають документи, затверджені цими Правилами та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.

Документи, зазначені у підпунктах 1–5 цього пункту, мають бути перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1–4 цього пункту, мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій справі вступників/студентів.

  1. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між Міжнародним університетом фінансів та іноземним закладами вищої освіти освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань відповідних закладів вищої освіти.
  2. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, під час вступу до закладів вищої освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.