Правила прийому

Як вступити до магістратури на програму Облік, аудит та оподаткування?

Тривалість навчання:
• на основі профільної освіти – 1 рік 6 місяців
• на основі непрофільної освіти – 2 роки

Форми навчання:
• денна (очна)
• модульна (очно-заочна): двічі на місяць – четвер та п’ятниця з 18.30 до 21.30, субота з 10.00 до 18.30
• заочна з дистанційною технологією навчання

Мова програми: українська, англійська

Вартість навчання:
• 18000 грн/рік (очна та очно-заочна форми)*
• 14000 грн/рік (заочна форма з дистанційною технологією навчання)*

Залишилися питання? Подзвоніть за телефонами (044) 277 84 82, 204 97 27, (097) 149 28 22, (050) 413 43 46

Заповніть реєстраційну форму та отримайте запрошення на день відкритих дверей

*вартість навчання при умові оплати 1 раз на рік. Детальніше про оплату читайте тут.

Інші магістерські програми, які можуть вас зацікавити:

Міжнародні фінанси

Міжнародний бізнес

Управління в індустрії туризму

Магістерська програма «Облік, аудит та оподаткування»

в рамках спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Програма орієнтована на підготовку нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, аудиту, оподаткування, здатних здійснювати аналітичну, контрольно-ревізійну, науково-дослідну та практичну діяльність щодо ефективного розвитку обліково-економічних відносин в країні; надання фундаментальних знань у сфері економіки, фінансів, статистики, математики та інформаційно-комунікаційних технологій. Програма навчання відповідає кращим сучасним світовим міжнародним стандартам, з залученням новітніх методик.

Область професійної діяльності магістра з обліку та оподаткування
Випускники даного профілю підготовлені до здійснення ефективної професійної діяльності у різних галузях економіки – здатні працювати в якості провідних фахівців фінансового, податкового та управлінського обліку; з обліку і аудиту в сферах економічної діяльності, банках, бюджетних установах, зарубіжних країнах; інформаційних систем і технологій обліку; бізнес-планування, бюджетування.
Обіймати посади: головного бухгалтера, фінансового директора, економічного радника, аудитора, судово-бухгалтерського експерта, консультанта з економічних питань та фінансово-економічної безпеки, спеціаліста державної служби; податкового інспектора; наукового співробітника (економіка); економіста з планування; викладача обліку і аудиту.

Професійна орієнтація студентів здійснюється в процесі вивчення таких дисциплін, як:
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством
Організація бухгалтерського обліку
Організація і методика аудиту
Облік зовнішньоекономічної діяльності
Державний фінансовий контроль
Управлінські інформаційні системи в аналізі і аудиті
Фінансово-інвестиційний аналіз
Управління інноваційними проектами
Стратегічний управлінський облік
Консолідація фінансової звітності
Міжнародна економіка
Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті
Облік і звітність в оподаткуванні
Міжнародні фінанси
Податкова система
Страхування
Бюджетна система
Фінансова діяльність суб’єктів господарювання
Фінансовий ринок
Міжнародний маркетинг
Господарське право

Наявність ступеня магістра з обліку та оподаткування дозволяє здобувачеві при достатньому стажі роботи в одній з професійних сфер обліку, аудиту та оподаткуванню відповідати вимогам і успішно здати кваліфікаційний екзамен з сертифікації персоналу з обліку та аудиту:

 • сертифікат серії А, який надає право здійснення аудиту підприємств і господарських товариств;
 • сертифікат серії В, який надає право здійснення аудиту банків;
 • сертифікат серії АВ, який надає право здійснення аудиту банків, підприємств і господарських товариств;
 • сертифікаційного рівня CAP (абревіатура Certified Accounting Practitioner – Сертифікований бухгалтер-практик) включає в себе «Фінансовий облік 1», «Управлінський облік 1», «Податки» і «Право».

Завдання програми
Серед задач підготовки магістра з обліку , аудиту та оподаткування:

 • забезпечення підготовки нової генерації фахівців у сфері бухгалтерського обліку, здатних здійснювати аналітичну, контрольно-ревізійну, науково-дослідну та практичну діяльність щодо ефективного розвитку обліково-економічних відносин в країні;
 • надання фундаментальних знань у сфері економіки, фінансів, статистики, математики та інформаційно-комунікаційних технологій;
 • реалізація навчального процесу на базі інноваційних педагогічних технологій, орієнтованих на розвиток культури мислення, опануванням іноземною мовою та максимізацію розкриття потенціалу випускника в сучасних умовах глобалізованої економіки;
 • поєднання професійної підготовки випускника з формуванням освіченої та соціально-відповідальної особистості;
 • надання універсальних та предметно-спеціалізованих компетентностей з урахуванням рівня економічного розвитку країни для досягнення соціальної мобільності випускника та забезпечення його стійкості на ринку праці;
 • розвиток спроможності випускника з формування, аналізу та використання для управління інформації про основні фінансові показники підприємств.

Компетенції магістра з обліку, аудиту та оподаткування
У процесі навчання магістр набуває наступні компетенції:

 • розуміння сутності об’єктів бухгалтерського спостереження та здатність до відображення господарських операцій на рахунках обліку;
 • усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання аудиторських послуг;
 • визначення напрямків максимізації ефективності процесу формування, розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності;
 • розуміння основ управління фінансово-економічною безпекою на рівні держави, підприємств та організацій;
 • володіння методикою господарського аналізу діяльності підприємств та їх підрозділів;
 • уміння обчислювати податкові зобов’язання за основними податками та зборами;
 • знати принципи та структуру податкового обліку;
 • володіти особливостями ведення обліку суб’єктами малого підприємництва;
 • використовувати нормативно-правові акти в сфері оподаткування в своїй професійній діяльності;
 • здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність підприємств різних форм власності, та використовувати отримані відомості для прийняття управлінських рішень;
 • здатність здійснення обліку із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
 • засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу діяльності банків, бюджетних установ та підприємств різних форм власності;
 • розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного регулювання.