Клименюк Олександр Валеріанович – відомий український філософ і дослідник, синектик-аналітик, педагог та громадсько-освітній діяч. Кандидат технічних наук (1983), провідний науковий співробітник (1990), професор (1996).

Фахівець з методології наукових досліджень.

Закінчив Київський ордена Леніна політехнічний інститут (1968) та докторантуру Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти зі спеціальності 09.00.10 – філософія науки, культури та освіти (2001). 1970-1971 – старший інженер-конструктор інституту «Укрниипластмаш»; 1971-1978 – молодший науковий співробітник НПО «Внииживмаш»; 1978-1990 – старший науковий співробітник НПО «Внииживмаш»; 1990-1992 – провідний науковий співробітник, завідувач лабораторії теоретичних пошуків; 1992-1993 – завідувач відділу менеджменту і системних досліджень; 1993-1996 – завідувач навчально-методичного відділу підготовки менеджерів освіти та завідувач кафедри технологій виробництва Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; 1996-1997 – професор кафедри основ професійної освіти Українського інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти; 1997 – професор кафедри проблем вищої школи Державної академії керівних кадрів освіти; 1997-2001 – докторант кафедри гуманітарної освіти та виховання Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (ЦІППО); 2001-2006 – професор кафедри права та безпеки життєдіяльності ЦІППО.

Багато років здійснював викладацьку роботу та вів як запрошений професор товариства «Просвіта» у багатьох державних вузах проблемні семінари з питань теорії евристики, технології творчості, теорії якісного проектування, теорії вирішення дослідницьких завдань, а також методології, технології та методів наукового дослідження.

Під час професійного становлення проводив теоретичні й експериментальні дослідження у сферах машинобудування, педагогіки, філософії та філології, за результатами яких опублікував понад 150 наукових праць, серед яких 2 монографії: «Системний підхід до інтенсифікації технологічних процесів» (1998) та «Знание, познание, когниция» (2010).

З плином часу його пошукові інтереси сконцентрувалися навколо філософських та прикладних проблем методології наукового пізнання. Накопичені досвід і знання трансформувалися в оригінальний світогляд, що дозволив висунути ідею ортодоксально-альтернативного підходу до розробки ряду питань методології та технології наукового дослідження. Результатом широкого практичного апробування цього підходу стало напрацювання рукописів трьох авторських підручників дослідника: “Методологія та методи наукового дослідження” (2005), “Технологія наукового дослідження” (2006), “Виклад та оформлення результатів дослідження” (2007).

Його філософсько-поетична та афористична творчість широко втілена у збірках «Беря у неба жизнь взаймы» (1999), «Расплескало бытие безобразие свое» (2004) та «Раздумий вольное течение» (2014).

Вибрані публікації:
Клименюк А.В. Калита А.А., Бережная Э.Н. Методология и методика педагогического исследования. Постановка цели и задач исследования. – К.: ГП ППО “Укрвузполиграф”, 1988.
Клименюк О. В. Системний підхід до інтенсифікації технологічних процесів: [монография] / Олександр Валеріанович Клименюк. – Тернопіль: Лілея, 1998. – 264 с.
Клименюк О.В. Полілектика як філософсько-методологічне підґрунтя культури та пізнання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія: Зб. наук. пр. / За заг. ред. проф. М.М. Алексієвця. – 1998. – Вип.VII. – С. 172-187;
Клименюк О.В. Уніфікація, діалектика та полілектика в науковому пізнання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія, економіка, соціологія. – 1999. – № 2. – С. 52-53.
Клименюк О.В. Методологічні проблеми обґрунтування об’єкт-предметної структури наукового дослідження // Studia Methodological. – Вип. 8. – Тернопіль. – 2000. – С. 8-12.
Клименюк О.В. Маятник пізнання: інтегральна та спіралеподібна моделі розвитку знання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – №5. – 2000. – С. 47-57
Клименюк О.В. Діалектика трансцендентного в методології наукового моделювання // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – 2002. – № 8. – С. 62-78.
Клименюк О.В. Логіка обґрунтування актуальності проблеми і теми наукового дослідження // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія». – К.: Вид. центр КНЛУ. – 2002. – Вип. 6. – С. 58-68.
Клименюк О.В. Методологічні особливості формулювання проблеми та теми дослідження // «Наукові записки» Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Філософія. – № 10. – 2003. – С.60-70.
Клименюк А.В., Калита А. А. Функционально-энергетический подход: механизм актуализации эмоционально-прагматического потенциала высказывания // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н.Каразіна. – Харків : Константа. – 2004. – № 635. – С. 70-74.
Клименюк А.В. Психофизиологическая энергия как субстанциональная основа коммуникации // Язык и история: Международный сборник научных трудов. – Глазов: ГГПИ. – 2005. – С. 70-83.
Клименюк А.В. Методология и методы научного исследования. – К.: «Милениум», 2005. – 186 с.
Клименюк А.В. Латентный парадокс человеческого батия // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія / За заг. ред. проф. М.М.Алексієвця. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В.Гнатюка. – 2006. – Вип. 3. – С. 201-205.
Клименюк О. В. Технологія наукового дослідження: [авторський підручник] / Олександр Валеріанович Клименюк. – К.-Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2006. – 308 с.
Клименюк О. В. Виклад та оформлення результатів наукового дослідження: Авторський підручник / Олександр Валеріанович Клименюк. – Ніжин: ТОВ «Видавництво «Аспект-Поліграф», 2007. – 398 с.
Клименюк А.В. Модели концептосферы и механизмов когнитивного мышления индивида // Наукові записки. – Вип. 81 (3). – Серія: Філологічні науки (мовознавство): У 4 ч. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2009. – С. 88-104.
Клименюк А. Синергетические архетипы саморазвития личности и социально-исторических процессов / Александр Клименюк // Україна – Європа – Світ. – Вип. 3: Міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – С. 117–133.
Клименюк А. В. Знание, познание, когниция: [монография] / Александр Валерианович Клименюк. – Тернополь: Підручники і посібники, 2010. –304 с.
Клименюк А.В. Методология и творческая судьба исследователя // Україна – Європа – Світ: міжнародний збірник наукових праць. Серія: Історія, міжнародні відносини / Гол. ред. Л.М. Алексієвець. – Вип. 10. – Тернопіль: Вид-во ТНПУ ім. В. Гнатюка. – 2012. – С. 35-42.