ДАВНЬОГРЕЦЬКА МОВА

Курс “Давньогрецька мова” зацікавить літературознавців, студентів філологічних, філософських, історичних, богословських факультетів, а також культурологів та церковних науковців.

Наука як система упорядкованих знань зародилися саме в Стародавній Греції. Зрозуміло, що й наукова термінологічна база закладалась ще в античну епоху. Лексика давньогрецької мови з її яскраво вираженим синтетизмом та продуктивним словоскладанням була і є одним з найбагатших джерел створення міжнародної наукової термінології. Слова грецького походження – грецизми – використовуються щоденно як загальновживана лексика, крім того у сфері природничих, теологічних, філософських наук. Грецька мова поруч з латинською є головним джерелом утворення міжнародної суспільно-політичної, науково-технічної і особливо медичної термінології, клінічна номенклатура якої взагалі представлена в переважній більшості словами грецького походження.

В основу курсу, що складається з розділів “Фонетика”, “Морфологія”, “Словотворення”, “Синтаксис”, “Діалектологія”, “Метрика”, покладено концентричний метод з послідовним розширенням та ускладненням однойменних розділів при тісному взаємозв’язку та взаємозалежності тем різнойменних розділів.

Розподіл матеріалу на окремі взаємопов’язані комплекси, обсяг яких можна регулювати, наповнення термінологічною лексикою різних наук та екстралінгвістичною інформацією, дозволяє залучати до вивчення не лише філологів, але й студентів інших спеціальностей, яким необхідні знання грецької мови: філософів, істориків, теологів.

Курс викладає Ірина Миколаївна Борбенчук