Міжнародний університет фінансів заснований у 1993 р. як вищий навчальний заклад. 
Засновники університету
:

  • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Європейський інститут технологій (Париж)
  • Асоціація українських банків
  • АБ «Банкірський дім»

Університет з моменту створення динамічно розвивається, як навчально-методичний комплекс, з одним із найбільш престижних і відомих у світі НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
Модель розвитку Міжнародного університету фінансів передбачає успішний синтез традицій класичного університету та інноваційних підходів в освітній діяльності з акцентом на такі стратегічні цінності як поєднання навчальної та наукової діяльності, створення нових знань, інтенсивність зв’язків з бізнес- та міжнародною спільнотою.
Основні зусилля Ректорату та членів Наглядової ради спрямовуються на розробку сучасних освітніх програм, їх удосконалення на основі впровадження кращого досвіду провідних зарубіжних та вітчизняних вищих навчальних закладів з урахуванням потреб вітчизняного та міжнародного ринку праці.

Програми
Університет реалізує диверсифікований портфель освітніх програм на рівні бакалаврату, магістратури.

Бакалаврські програми Магістерські програми
Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах» 

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (англомовна/україномовна)

Спеціальність 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Програма «Корпоративні фінанси та фінансова аналітика»
Програма «Інформаційні технології в фінансах»

Спеціальність 073 «Менеджмент»
Програма «Менеджмент міжнародного бізнесу» (україномовна / англомовна)
Програма «Управління бізнесом та інноваціями»
Програма “Бізнес аналітика та великі дані (Big Data)”

076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”
Програма «Економіка підприємництва»

 

На сьогодні розроблено нові освітні програми «Фінансова аналітика» на рівні бакалаврату/магістратури та «Фінансовий інжиніринг» на рівні магістратури, відкриття яких було обумовлено великою потребою в підготовці фахівців для фінансового ринку, які вміють аналізувати і оцінювати тренди в різних галузях економіки, здатних до проведення фінансового аналізу економічних процесів відповідно до вимог сьогоднішнього дня. Цільовою аудиторією магістерських програм є випускники провідних технічних і економічних вузів країни, що мають високий рівень математичної підготовки і орієнтовані на роботу в фінансовому секторі.

Пріоритетним завданням для університету було відкриття у 2017 р. нових освітніх програм «Міжнародний бізнес та аналітика» на рівні бакалаврату та «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна економіка» на рівні магістратури. Це інтенсивні сучасні освітні програми, які відповідають найактуальнішим трендам в бізнес освіті. Унікальність програм полягає в поєднанні двох фокусів – міжнародний бізнес та бізнес аналітика, що дає можливість здійснювати підготовку висококласних аналітиків, візіонерів, трендмейкерів у сферах міжнародної економіки, міжнародних фінансів і міжнародного бізнесу загалом.

Актуальність створення освітньої магістерської програми «Електронний бізнес» у 2017 р. була обумовлена великою потребою в підготовці фахівців для електронного бізнесу. З розвитком інформаційних технологій міждисциплінарний характер електронного бізнесу буде лише посилюватися. Сьогодні компетенції фахівців в цій області затребувані, практично у всіх сферах бізнесу, так як сучасний бізнес активно використовує Інтернет-технології не тільки в цілях інформування і реклами, але також для розробки і продажу товарів і послуг, інтегрованого управління ресурсами компанії.

Університет у 2017 р. вперше впроваджує сучасні магістерські програми галузевого призначення: «Управління бізнесом в індустрії здоров’я та краси», «Економіка та управління в рітейлі», «Управління в індустрії туризму». Цільова підготовка високопрофесійних аналітиків і стратегів, які володіють інструментами та методами стратегічного управління, а також мають специфічні галузеві знання, відповідає вимогам розвитку бізнесу в цих індустріях.

Переваги програм підготовки бакалаврів/магістрів
1. Індивідуальна освітня траєкторія. Студенти вибирають значну кількість профільних дисциплін.
2. Синергія фінансів, математики і WEB-технології. Наші студенти в Академічному сертифікаційному центрі SAP МУФ  отримують унікальні знання та практичні навички використання фінансових, управлінських та інформаційних технологій при освоєнні програми TERP10 SAP ERP «Інтеграція бізнес-процесів» та інших інформаційних програм.
3.  Програми є практико-орієнтовані. Студентам пропонуються майстер-класи, проекти, які дозволяють брати участь у вирішенні реальних завдань компаній.
4. Поглиблене вивчення англійської мови в Центрі іноземних мов обов’язкове.
Студенти можуть також факультативно вивчати французьку, китайську, турецьку, португальську, німецьку, іспанську, польську та інші мови.
5. Сильний викладацький склад. На програмі працюють провідні викладачі університету. Для проектної роботи активно залучаються бізнес-партнери програми, а також підприємці.
6. Студенти програми можуть брати участь в міжнародних стажуваннях або пройти навчання за однією з програм подвійних дипломів, з виїздом для навчання за кордон і отриманням двох дипломів.

Спільні освітні програми «Два дипломи». Університет разом з Університетом економіки в м.Бидгощі (Польща), Університетом дю Мен (Франція), Віденським Університетом прикладних наук (Австрія) реалізує спільні бакалаврські та/або магістерські програми з виїздом на навчання за кордон і отриманням двох дипломів – диплома бакалавра або магістра МУФ та диплома бакалавра або магістра одного із зарубіжних університетів-партнерів.

Програми підготовки за моделлю «Паралельна освіта». Студенти, які не менше одного року навчаються у будь-якому вищому навчальному закладі та здобувають освітній ступінь бакалавра, мають можливість здобути паралельно ступінь бакалавра з обраної спеціальності за відповідною програмою за 3 роки.

Програми підготовки за моделлю «Друга вища освіта». Університет пропонує магістерські програми для тих, хто бажає здобути освітній ступінь магістра з економіки, фінансів, менеджменту за 2 роки.

Підготовка аспірантів – докторів філософії (PhD):
Спеціальність 051 “Економіка”, освітньо-наукова програма “Економіка”
Спеціальність 073 “Менеджмент”, освітньо-наукова програма “Менеджмент та бізнес-адміністування”

Програми МВА: «Управління інвестиціями», «Фінанси та банки», «Управління розвитком компанії» для керівників, власників бізнесу, бізнес-аналітиків. Всі програми базуються на новітніх теоретичних концепціях та передових прикладних досягненнях. У 2017 р. відкрита програма Executive MBA «Трансформація та розвиток бізнесу: нові рішення» для менеджерів вищого рівня, власників бізнесу, керівників проектів.
Для забезпечення високого рівня підготовки студентів в університеті функціонують: Центр дистанційного навчання «Віртуальний міжнародний університет»; Академічний сертифікаційний центр SAP; Центр іноземних мов. Науково-дослідницькі центри: Центр міжнародної економіки та бізнесу; Центр підприємництва; Бізнес-інкубатор; Центр фінансової аналітики.

Міжнародне співробітництво
Міжнародний університет фінансів на даний час реалізує освітні та наукові проекти в рамках Еразмус+, Horizon 2020, налагоджує співпрацю з Університетами в різних куточках світу: Віденським університетом прикладних наук The FHWien University of Applied Sciences of WKW); Університетом дю Мен (Université du Maine ( м. Ле Ман, Франція); Вищою школою менеджменту (IAE Aix Marseille Graduate School of Management (м. Екс-ан-Прованс, Франція; Університетом економіки в м.Бидгощ (WSG), Польща; Міжнародним Університетом Логістики і Транспорту у Вроцлаві (MWSLiT), Польща; Чиказькою Вищою Школою бізнесу (The University of Chicago Booth School of Business), США; Університетом Індіанаполісу (University of Indianapolis), США.

Наукові дослідження
Наукова діяльність в Університеті здійснюється у формі як організаційних досліджень, так і індивідуальних наукових проектів в області підприємництва, фінансової діяльності, менеджменту. Всі наукові дослідження здійснюються в межах науково-дослідної ініціативної теми «Науково-практичні засади розвитку фінансово-економічної діяльності та менеджменту підприємств, організацій і установ». Кафедри розроблюють власні ініціативні наукові теми, які відповідають науковій сфері діяльності університету.
Основні напрями досліджень підтримуються і розвиваються через проблематику докторських і кандидатських дисертацій, тематику наукових конференцій і семінарів та інші формати.
Результати наукових досліджень представлені професорсько-викладацьким колективом у вигляді грунтовних монографічних досліджень, навчальних посібників, наукових статей, навчально-методичних розробок.
Інтерес студентів до наукових досліджень стимулюється низкою заходів, серед яких по всіх освітніх програмах студенти беруть участь у проектах проектно-дослідницького семінару, студентських наукових конференціях, всеукраїнських конкурсах наукових та дипломних робіт, а також інших професійних конкурсах.

Викладачі
Університет має сильний викладацький склад. Наші викладачі проходять стажування у провідних вітчизняних і зарубіжних університетах, професійних організаціях, є досвідченими науковцями і консультантами, володіють сучасними методиками бізнес-освіти, передовими концепціями в області фінансів, економіки та менеджменту і знаннями бізнесу в Україні. Для реалізації освітніх програм бакалаврського і магістерського рівнів, програм МВА активно залучаються бізнес-партнери програм, підприємці, а також викладачі провідних вітчизняних та зарубіжних університетів.

Корпоративні зв’язки
Університет активно співпрацює з компаніями CISCO, ПАТ «Приватбанк», ПАТ «Укргазбанк», ПАТ «Ощадбанк», МТС, Nestle, Coca-Cola Україна, ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.», ПАТ «Крафт Фудз Україна», ПАТ «САН Інбев Україна», BNP Paribas, Татра-Пак, Сканія Україна, Ernst and Young, компанією «Ашан», УкрАвто та багато іншими. Це дає можливість оперативно отримувати необхідну інформацію, інструктивно-методичні матеріали, забезпечувати проходження студентами практики, а викладачам стажування. Системні зв’язки з ними розвиваються за допомогою Служби розвитку кар’єри.
Результати досягнень Міжнародного університету фінансів свідчать про, що університет сформувався як провідний вищий навчальний заклад у сфері підготовки висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців для економіки України.