Атестація

Державна атестація

Контроль

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт студентів заочної і дистанційної форм навчання

Семестровий контроль

Переведення та відрахування

Переведення та поновлення

Порядок виконання та зарахування контрольних робіт*

Контрольні роботи (домашні контрольні роботи, ДКР) – це індивідуальні завдання, які передбачають самостійне виконання студентом певної практичної роботи на основі засвоєного теоретичного матеріалу.

Завдання по контрольній роботі повинні допомогти студенту в оволодінні термінологією, основними положеннями навчальної дисципліни, надати навички у рішенні типових прикладів, задач, ситуацій. Разом з тим, трудомісткість завдання повинна бути такою, щоб його виконання не перевищувало встановлені для студента норми: для контрольних робіт 8-10 годин, для курсових робіт 30-40 годин.

Зміст та обсяг завдань контрольних робіт складається на початку навчального семестру та затверджується згідно діючих в університеті вимог як складова обов’язкового методичного забезпечення дисципліни. Крім завдання студент повинен мати змогу отримувати методичні вказівки до виконання контрольної роботи, які повинні містити максимально необхідну інформацію та довідкові дані (особливо, якщо пошук їх ускладнений), приклади виконання робіт або їх складних фрагментів, які дозволили б виконати й оформити роботу.

Студент одержує завдання під час установчої сесії. Якщо він пропустив сесію з поважних причин, то особисто звертається за завданнями на відповідні кафедри згідно до графіка навчального процесу. Кафедра повинна повідомити студента про прізвище викладача дисципліни, його контактні дані для отримання необхідних консультацій.

Виконану роботу студент оформляє відповідно до діючих в університеті вимог. На титульному листі вказується назва кафедри, навчальна дисципліна, курс навчання, спеціальність, номер залікової книжки (шифр) і прізвище. З метою забезпечення систематичної самостійної роботи студентів заочної і дистанційної форм навчання перевірка контрольних робіт, а також консультування з приводу їх виконання має здійснюватися в міжсесійний період.

Готову роботу студент висилає електронною поштою на адресу викладача у визначені терміни, які встановлюються відповідно до графіка навчального процесу та графіка виконання контрольних робіт, визначеному, але не пізніше, ніж за два тижні до початку сесії.

Роботи, які надійшли викладачу, реєструються у спеціальному електронному журналі обліку робіт відповідно до отриманого у методиста заочної та дистанційної форм навчання списку студентів. Журнал обліку має містити інформацію про дату надходження роботи студента, результати перевірки (оцінку) та дату надсилання цих результатів студенту.

Повний термін перевірки роботи від надходження в університет до видачі результатів студентам – 10 днів. Тривалість рецензування викладачем – 7 днів.

Робота, яка виконана студентом відповідно до необхідних вимог, перевіряється із виставленням відповідної оцінки. Позитивно оцінена контрольна робота є одним із видів обов’язкових навчальних робіт, за результатами виконання яких студент отримує допуск до семестрового контролю. Результати контрольної роботи враховуються при виставленні підсумкової оцінки. Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи знищуються, про що на кафедрі складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів. Акти про списання зберігаються на кафедрах протягом одного календарного року. Якщо студент не складає екзамен (залік), контрольна робота залишається у нього для участі у повторній здачі.

Контрольні роботи, які визнані викладачем незадовільними, повертаються студенту для повторного виконання. У такому разі викладач обґрунтовує невідповідність роботи критеріям оцінювання та надає термін для її доопрацювання, але не пізніше, ніж за тиждень до початку сесії.

При повторному незадовільному виконанні ДКР студент не допускається до складання сесійного контролю.

Контрольні роботи повинні надаватися студентами для перевірки в установлені графіком навчального процесу строки. Як виняток, допускається прийняття до перевірки робіт перед початком сесії за дозволом навчально-організаційного відділу з врахуванням поважних причин, підтверджених документально.

Контроль кафедр з питань перевірки та своєчасного надання консультацій студентам у міжсесійний період здійснює завідувач кафедри університету.

Після складання студентами екзаменів (заліків) контрольні роботи знищуються, про що на кафедрі складається відповідний документ (акт) із зазначенням переліку робіт і прізвищ студентів.


* див. «Положення про організацію навчального процесу в Міжнародному університеті фінансів».