Переведення і поновлення студентів

Студенти можуть бути переведені з:

  • одного ВНЗ до іншого;
  • одного напряму підготовки на інший напрям підготовки в межах однієї галузі знань;
  • однієї спеціальності на іншу спеціальність в межах одного напряму підготовки.

Переведення студентів на першому курсі забороняється. Переведення студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліст та магістр, з однієї спеціальності на іншу не допускається. Переведення з одного навчального закладу до іншого, або з однієї форми навчання на іншу студентів, які навчаються за рівнями спеціаліст та магістр, можливе тільки за умови переведення на ті самі спеціальності, за якими здійснювалась їх підготовка.

Студенту, поновленому в університеті або переведеному з іншого закладу освіти, видається залікова книжка з проставленими перезарахованими навчальними предметами та відповідними оцінками.

Ліквідація академічної різниці здійснюється, як правило, до початку навчальних занять. У разі необхідності студенту може визначатися індивідуальний графік ліквідації академічної різниці до початку найближчої екзаменаційної сесії.