Освіта: закінчила Академію муніципального управління, спеціальність “Фінанси”, кваліфікація магістр.

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук. «Інноваційно-інвестиційне забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств», 2012 рік.

Вчене звання: Доцент

Наукові інтереси: Інноваційно-інвестиційна діяльність підприємств, розвиток фінансових технологій, фінансовий менеджмент, проблеми фінансово-кредитної сфери України.

Наукова діяльність

Автор та співавтор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, зокрема підручників і навчальних посібників, наукових статей, навчально-методичних публікацій.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=dUf8Rl4AAAAJ&
hl=ru
ORCID:
https://orcid.org/0000-0002-2582-3535
E-mail:  e.nakonechnaya@ukr.net

Наукові досягнення:

Підвищення кваліфікації та стажування:

  • 1. ГО «Платформа ОСВІТИ». «Microsoft Office 365 для організації дистанційного навчання» – 15 годин (0,5 кредиту). Свідоцтво про підвищення кваліфікації №925549178196.
    2. ВНЗ Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та освіти для дорослих. "Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в умовах інтенсивного використання цифрових технологій" 2 кредити ЄКТС. (16.03.2021 – 30.03.2021). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка КР №04635922 / 000620-21.
    3. ФГ «Топаз-Г». «Сучасна практика управління грошовими потоками підприємства». (05.10.2020 – 30.10.2020).
    4. Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів та кредиту. Диплом доцента: №12 ДЦ №042972 від 30.06.2015.
    5. Міжнародний університет фінансів. Курс: «Управління фінансами підприємства” (14.04.2009 – 25.05.2009). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №СПК 584653.

Виконання науково-дослідної тематики:

1. Науково-дослідна тема: «Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика» (2017-2019 рр.) №держреєстрації 0117U004896.
2. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним процесом підприємств України» (2014-2016 рр.) №держреєстрації 0114U001723.
3. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним потенціалом підприємств України», (2011 р.) №держреєстрації 0111U000052
4. Науково-дослідна тема: «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві» (2010 р.) №держреєстрації 0109U008352

Наукова робота зі студентами:
Підготовлено більше 40 наукових публікацій та доповідей на конференціях зі студентами.

Викладання та програмах МВА та бізнес-консалтинг

Досвід викладання на програмах МВА в бізнес школі Міжнародного університету фінансів. Курси «Аналіз банківської діяльності» й «Банківські послуги для бізнесу» для МВА програм «Управління розвитку бізнесу» та «Міжнародна банківська діяльність та фінанси».

Друковані видання

МОНОГРАФІЇ

1. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Товмасян В.Р., Мілько І.В. "Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств машинобудування: процеси та явища": Монографія. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2016. 276 с.

ПІДРУЧНИКИ

1. Наконечна О.С., Грушко В.І., Чумаченко О.Г. Фінанси: Підручник. Київ : Вид-во Ліра-К, 2019. 599 с. ISBN 978-617-7748-22-8 (Рекомендовано Вченою радою ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»).
2. Наконечна О.С., Грушко В.І., Чумаченко О.Г. Національні фінанси: Підручник. Київ : ВНЗ «Університет економіки і права «КРОК», 2017. 660 с. ISBN 978-966-170-014-6 (Рекомендовано Вченою радою ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК»).

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Наконечна О.С., Докієнко Л.М., Михайлик О.М., Щербина О.В. Практикум з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки фахівців напряму “Фінанси і кредит”. Київ : ТОВ “ДКС Центр”, 2015. 570 с. ISBN 978-966-2339-93-2 (Рекомендовано Вченою радою МУФ).

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Наконечна О.С. Аналіз діяльності банків та інших фінансових посередників. Навчально- методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2021. URL: http://vu.iuf.edu.ua
2. Наконечна О.С. Фінансовий менеджмент. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2021. URL:http://vu.iuf.edu.ua
3. Наконечна О.С. Банківські операції. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2021. URL:http://vu.iuf.edu.ua
4. Наконечна О.С. Банківські системи світу. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2021. URL:http://vu.iuf.edu.ua
5. Наконечна О.С. Фінансова діяльність суб’єктів господарювання. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2014. 689 с. URL:
http://vu.iuf.edu.ua
6. Наконечна О.С. Банківські операції. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2014. 490 с. URL: http://vu.iuf.edu.ua
7. Наконечна О.С. Банківська система. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2014. 532 с. URL: http://vu.iuf.edu.ua
8. Наконечна О.С. Фінанси підприємств. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2014. 434 с. URL: http://vu.iuf.edu.ua
9. Наконечна О.С. Аналіз банківської діяльності. Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. Київ : МУФ, 2013. 393 с. URL: http://vu.iuf.edu.ua

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Наконечна О.С. Особливості функціонування ісламських банків. «Підприємництво та інновації». 2018. № 5. С.158-167. (фахова)
2. Наконечна О.С., Устюгова Ж.В., Наконечний І.В. Теоретичні основи класифікації інвестиційних ресурсів підприємства. «Підприємництво та інновації». 2017. № 4. С.81-87. (фахова)
3. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Наконечний І.В. Механізм формування стратегії мінімізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами і моделюванні ресурсних потоків. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 1. С. 13-19. (фахова)
4. Наконечна О.С., Ніколаюк В.В. Інвестиційна безпека промислових підприємств: науково- методичні підходи до оцінювання. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №4. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/4-2016-ukr (фахова)
5. Наконечна О.С., Мохонько О.М. Показники комерціалізації інноваційних проектів. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2016. №4. URL: http://www.easterneurope- ebm.in.ua/index.php/4-2016-ukr (фахова)
6. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Харченко О.С. Умови забезпечення платоспроможності підприємств  в контексті їх фінансової безпеки. Економічний вісник НУТУ «КПІ» 2015. № 12. С. 190-198. DOI: https://doi.org/10.20535/2307-5651.12.2015 (фахова, BASE, Index Copernicus)
7. Наконечна О.С. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України. Агросвіт 2015. № 7. С. 26-30 (фахова)

8. Наконечна О.С. Формування та реалізація інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємства. Економіка і держава. 2015. № 4. С. 49-51. (фахова)
9. Наконечна О.С. Методичні підходи до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 47-53. (фахова)
10. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Устінов Д.О. Кластерний підхід до фінансово-економічного регулювання тарифної політики на послуги житлово-комунального господарства.  Ефективна економіка. 2015. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2890&p=1 (фахова)
11. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Наконечний І.В. Економічна природа інноваційно- інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислового підприємства. Підприємництво та інновації. 2015. № 1. С.8-20
12. Наконечна О.С., Рощина Н.В. Особливості функціонування фондового ринку України. Ефективна економіка. 2014. №12. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3854&p=1 (фахова)
13. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Харченко О.С. Умови забезпечення платоспроможності підприємств в контексті їх фінансової безпеки. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 8. С. 95-101. (фахова)
14. Наконечна О.С., Крейдич І.М. Концепти реалізації механізму інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 7.С. 14-16 (фахова)
15. Наконечна О.С., Крейдич І.М., Швець К.М. Діагностика впливу зовнішніх та внутрішніх чинників на процес інноваційно-інвестиційного забезпечення стійкого розвитку промислових підприємств. Ефективна економіка. 2013. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2889&p=1 (фахова)
16. Овчар О.С. Концептуальні засади реалізації організаційно-економічного механізму активізації інноваційно-інвестиційного забезпечення стратегії розвитку промислових підприємств. Проблеми системного підходу в економіці. 2011. Випуск 4. URL: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/PSPE/index.html/ (фахова)
17. Овчар О.С. Формування стратегії локалізації ризиків промислового підприємства при управлінні його інвестиційними ресурсами. Вчені записки Університету «КРОК. 2010. Випуск 24. С. 109–113. (фахова)
18. Овчар О.С.  Теоретичні підходи до визначення поняття «інновації». Теорії мікро- макроекономіки. 2009. Випуск 32. С. 197-181. (фахова)
19. Овчар О.С., Куриленко Т.П. Теоретичні засади оцінювання економічної ефективності інвестування. Теорії мікро-макроекономіки. 2006. Випуск 24. С. 111–118. (фахова)
20. Овчар О.С. Органи місцевого самоврядування потребують інновацій. Теорії мікро- макроекономіки. 2006. Випуск 23. С. 166–169. (фахова)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1. Наконечна О.С. Сутність та процес комерціалізації результатів інноваційної діяльності підприємств. Підприємництво і торгівля: тенденції розвитку : матеріали ІV Міжнародної науково- практичної конференції, 20-21 травня 2021 р. Одеса, 2021. 2. Наконечна О.С. Потенційні можливості співпраці банків та фінтех-компаній. Конкурентні
стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму : матеріали ІІІ Міжнародної науково- практичної конференції, 9 квітня 2021 р. Київ : МУФ, 2021. С. 75-77.
3. Наконечна О.С., Овчар А.С. Проблеми забезпечення фінансової безпеки на підприємстві.
Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 27 листопада 2019 р. Львів, 2019. С. 283-287.
4. Наконечна О.С., Наконечний І.В. Алгоритм формування фінансово-інвестиційної стратегії розвитку промислового підприємства. Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції, 26 квітня 2018 р. Київ, 2018. С.71-74.
5. Наконечна О.С., Артюх Г.І. Реалії обігу криптовалюти в Україні. Тенденції розвитку економіки у 2017 році: аналітичний та теоретико-методологічний аспекти : матеріали Міжнародної науково- практичної конференції, 1-2 грудня 2017 р. Одеса, 2017. С. 123-126.
6. Наконечна О.С., Наконечний І.В. Управління інвестиційними ресурсами підприємства. Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво : матеріали VII Всеукраїнської науково- практичної конференції, 25 травня 2017 р. Київ : МУФ,:, 2017. С. 58-60.
7. Наконечна О.С. Ісламський банкінг як інноваційний напрям розвитку сучасного банківництва. Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво : матеріали VII Всеукраїнської науково- практичної конференції, 25 травня 2017 р. Київ, 2017. С. 60-63.
8. Наконечна О.С. Сучасний стан розвитку та система безпеки інтернет-банкінгу. Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2016 р. Київ, 2016. С. 117-119.

9. Наконечна О.С., Устюгова Ж.В. Шляхи фінансування заходів з впровадження проектів енергоефективності на муніципальному рівні в Україні. Розвиток креативного публічного управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2016 р. Київ, 2016. С. 106-108.
10. Наконечна О.С., Михайлик О.М. Institutional Precondition for Improving State Investment Policy in Internetional Cooperation. Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація інвестиційного співробітництва : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції, 28-29 травня 2015 р. Київ, 2015. С. 127-130.
11. Наконечна О.С., Михайлик О.М. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств України. Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 21 травня 2015 р. Київ : МУФ, 2015. С. 128-130.
12. Наконечна О.С. Особливості венчурного фінансування інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Сучасні проблеми державного та муніципального управління : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 4 квітня 2015 р. Київ, 2015. С. 129-131.
13. Наконечна О.С., Наконечний І.В. Особливості розвитку малого бізнесу в Україні. Менеджмент XXІ століття: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІV Науково- практичної конференції, 29 травня 2014 р. Київ : МУФ, 2014. С. 133-135.
14. Наконечна О.С. Етапи формування та реалізації інноваційно-інвестиційної стратегії стійкого розвитку підприємств. Менеджмент XXІ століття: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІІ Науково-практичної конференції, 23 травня 2013 р. Київ : МУФ, 2013. С. 71-74.
15. Наконечна О.С. Характеристика чинників впливу на розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності промислових підприємств. Інноваційні підходи та механізми державного та муніципального управління : матеріали Науково-практичної конференції, 12 квітня 2013 р. Київ, 2013. С. 251-254.
16. Овчар О.С. Методика структурної оцінки економічної стійкості підприємства. Менеджмент XXІ століття: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали ІІ Науково- практичної конференції, 20 квітня 2012 р. Київ : МУФ, 2012. С. 116-119.
17. Овчар О.С., Наконечний І.В. Інноваційно-інвестиційний розвиток підприємства. Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали Науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 320-323.
18. Овчар О.С. Алгоритм формування стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку промислових підприємств. Завдання державного, регіонального та муніципального управління в контексті нових реалій національного розвитку : матеріали Науково-практичної конференції за міжнародною участю, 6 квітня 2012 р. Київ, 2012. С. 318-320.
19. Овчар О.С. Передумови та пріоритети постіндустріального розвитку економіки України. Менеджмент XXІ століття: фінансові, економічні та інноваційні аспекти : матеріали Науково- практичної конференції, 26 травня 2011 р. Київ : МУФ, 2011. С. 118-22.
20. Овчар О.С. Локалізація ризиків промислового підприємства при управління його інвестиційними ресурсами. Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 8 квітня 2011. Київ, 2011. С. 77-81.
21. Овчар О.С. Формування стратегії локалізації ризиків промислового підприємства при управління його інвестиційними ресурсами. Антикризові механізми регіонального та муніципального розвитку : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 9 квітня 2010 р. Київ, 2010. С. 32- 37.
22. Овчар О.С. Проблеми інноваційного розвитку промислових підприємств. Сучасність, наука, час. Взаємодія та взаємовплив : матеріали Науково-практичної конференції, 20-22 листопада 2009 р. Київ, 2009. С. 40-42.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Наконечна О.С., Докієнко Л.М., Щербина О.В. Методичні вказівки до виконання і захисту дипломних робіт магістра. Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування. Спеціалізація «Корпоративні фінанси» Київ : ПВНЗ «МУФ», 2019. 44 с.
2. Наконечна О.С., Докієнко Л.М., Щербина О.В. Методичні вказівки до виконання і захисту дипломних робіт магістрів спеціальності 8.03050801 «Фінанси і кредит», спеціальності 8.03050802 «Банківська справа» Київ : ПВНЗ «МУФ», 2016. 44 с.
3. Овчар О.С. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з фінансового аналізу для спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит». Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління. 2010. 26 с.
4. Овчар О.С., Вістяка Г.І. Робоча навчальна програма з курсу «Фінансовий аналіз» для спеціальності 6.030508 «Фінанси і кредит. Київ : Видавничо-поліграфічний центр Академії муніципального управління. 2010. 34 с.