Освіта: вища, «Міжнародна економіка», Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук. «Управління інвестиційним процесом у житловому та офісному будівництві та його вплив на макроекономічну стабільність», 2013 рік

Вчене звання: Доцент

Наукові інтереси: Міжнародна фінансова інфраструктура, фінансово-інвестиційна діяльність підприємств, управління процесом фінансування та кредитування інвестиційних проєктів.

Наукова діяльність

Автор та співавтор понад 40 наукових та навчально-методичних праць, зокрема навчальних посібників (в т.ч. 1 з грифом МОН), наукових статей, навчально-методичних публікацій.

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=2f-mcd0AAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0526-1130
Publons: https://publons.com/researcher/3948627/olga-mykhailyk/
E-mail:  olga-sav@ukr.net

Наукові досягнення:

Підвищення кваліфікації та стажування:

1. ВНЗ «Університет економіки та права «КРОК», Навчально-науковий інститут менеджменту та
освіти дорослих. «Розвиток професійних компетентностей науково-педагогічних працівників в
умовах інтенсивного використання цифрових технологій» (2 кредити ЄКТС, 60 годин). (16.03.2021 –
30.03.2021). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №КР 04635922 / 000615-21.
2. ФГ «Топаз-Г». «Сучасна практика управління оборотними активами підприємства». (05.10.2020 –
30.10.2020).
3. Міжнародний університет фінансів. Курс: «Фінансові та інформаційні технології в бізнесі в умовах
невизначеності» (5 кредитів ЄКТС, 150 годин) (14.01.2019 – 20.03.2019). Свідоцтво про підвищення
кваліфікації державного зразка №ПК 21547613 / 000095-19.
4. Міжнародна навчально-тренінгова програма (навчальний курс) «Школа молодого науковця
«Освіта–Наука–Інновації» (29-31 березня 2017 р. Київ).
5. Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів та кредиту. Диплом доцента: 12ДЦ №
042974 від 30.06.2015.

Виконання науково-дослідної тематики:

1. Науково-дослідна тема: «Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та
вітчизняна практика» (2017-2019 рр.) №держреєстрації 0117U004896.
2. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним процесом підприємств України» (2014-2016 рр.)
№держреєстрації 0114U001723.
3. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним потенціалом підприємств України», (2011 р.)
№держреєстрації 0111U000052

4. Науково-дослідна тема: «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві»
(2010 р.) №держреєстрації 0109U008352.
5. Науково-дослідна тема: «Науково-практичні засади розвитку фінансової діяльності установ,
підприємств та організацій» (2008-2010 рр.) №держреєстрації 0106U012090.

Наукова робота зі студентами:
Підготовлено більше 40 наукових публікацій та доповідей на конференціях зі студентами.

Друковані видання:

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Докієнко Л.М., Михайлик О.М., Наконечна О.С., Щербина О.В. Практикум з дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки фахівців напряму «Фінанси і кредит». К.: ТОВ «ДКС Центр»,
2015. – 572 с. ISBN 978-966-2339-93-2 (Рекомендовано Вченою радою МУФ).
2. Михайлик О.М. та ін. Облік і аудит. Навч.-метод. посібн. для самостійного вивчення нормативних
дисциплін бакалавра з обліку і аудиту / Уклад. Смоляр Л.Г. та ін. – К.: Видавництво Ліра-К, 2013. –
616 с. ISBN 978-966-2174-19-9 (Гриф МОН).
3. Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва. Навч.-метод. посіб. / Авторський
колектив під заг. ред. Кочеткова В. М. – К.: ТОВ «ВД «ЕКМО», 2009. – 556 с. ISBN 966-580-088-4
(Рекомендовано Вченою радою МУФ).

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Михайлик О.М. Макроекономіка (поглиблений рівень). [Електронний ресурс] Навчально-
методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2020. – 150 с.
http://vu.iuf.edu.ua
2. Михайлик О.М. Гроші, банківська справа та фінанси в світовій економіці. [Електронний ресурс]
Навчально-методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2018. –
100 с. http://vu.iuf.edu.ua
3. Михайлик О.М. Основи міжнародної економіки. [Електронний ресурс] Навчально-методичний
комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2018. – 107 с. http://vu.iuf.edu.ua
4. Михайлик О.М. Макроекономіка І. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2017. – 90 с. http://vu.iuf.edu.ua
5. Михайлик О.М. Макроекономіка ІІ. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2017. – 100 с. http://vu.iuf.edu.ua
6. Михайлик О.М. Банківське регулювання і нагляд. [Електронний ресурс] Навчально-методичний
комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2014. – 150 с. http://vu.iuf.edu.ua
7. Михайлик О.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Кредитний менеджмент» /
Електронне навчальне видання № 0108 рекомендовано Методичною радою ПВНЗ «МУФ»
24.09.2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iuf.kpi.ua/ua/virtualuniversity
8. Михайлик О.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Проектне фінансування» /
Електронне навчальне видання № 0084 рекомендовано Методичною радою ПВНЗ «МУФ»
20.06.2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iuf.kpi.ua/ ua/virtualuniversity
9. Михайлик О.М., Александрова М.О. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Міжнародні
валютно-фінансові відносини» Електронне навчальне видання № 0082 рекомендовано
Методичною радою ПВНЗ «МУФ» 20.06.2014 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
.http://www.iuf.kpi.ua/uа/ virtualuniversity
10. Михайлик О.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Гроші і кредит» / Електронне
навчальне видання № 0054 рекомендовано Методичною радою ПВНЗ «МУФ» 30.08.2013 р.
[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iuf.kpi.ua/ ua/virtualuniversity
11. Михайлик О.М. Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Фінанси, гроші і кредит» /
Електронне навчальне видання № 0056 рекомендовано Методичною радою ПВНЗ «МУФ»
30.08.2013 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.iuf.kpi.ua/ ua/virtualuniversity

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Михайлик О.М. Альтернативний підхід до визначення інтегрального показника оптимальної
структури капіталу будівельного підприємства. Східна Європа: економіка, бізнес та управління.
2016. № 4. URL: http:// easterneurope-ebm.in.ua/index/php/4-2016-ukr. (фахова, Index
Copernicus, Google Scholar).
2. Михайлик О. М., Щербина О. В. Моделі розвитку ринків інститутів спільного інвестування.
Інвестиції: практика та досвід. Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
2015. № 7. С. 34-38. (фахова, Index Copernicus, Google Scholar)

3. Михайлик О.М. Особливості міжнародного кредитування: МВФ та МБРР. Ефективна економіка.
2015. №. 4. URL: www.economy.nayka.com.ua. (фахова, Index Copernicus, Google Scholar)
4. Михайлик О. М., Щербина О. В. Ефективність збалансування грошового ринку: теоретичні
підходи та практичні реалії / Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський
національний університет імені В. О. Сухомлинського. Електронне наукове фахове видання.
2015. –Випуск № 4. URL: http://global-national.in.ua/issue-4-2015. (фахова, Index Copernicus)
5. Михайлик О.М. Макроекономічні показники та їх вплив на формування інвестиційних ресурсів у
будівництві // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія «Економіка». – 2014.
– Випуск 2. – С. 105-115. (фахова)
6. Михайлик О.М. Особливості організації управління інвестиційним процесом у житловому
будівництві / Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаївський національний
університет імені В. О. Сухомлинського. Електронне наукове фахове видання. – 2014. –
Випуск № 2. URL: http:// www.global-national.in.ua/issue-2-2014. (фахова, Index Copernicus)
7. Савкова О.М. Концептуальні підходи до формування державної політики управління
інвестиційним процесом в сфері житлового та офісного будівництва. Ефективна економіка.
2012. №. 9. URL: http:// www.economy.nayka.com.ua. (фахова)
8. Савкова О.М. Ринок офісної нерухомості: інвестиційно-фінансові аспекти функціонування.
Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. – Вип. 9 (124) / Наук. ред.
І. Г. Манцуров. – К. : Науково-дослідний економічний інститут, 2011. – С. 94–99. (фахова)
9. Савкова О.М., Кочетков В.М. Вплив фінансової кризи на вартість об’єктів нерухомості. Вісник
УАБС НБУ: Наук. – практ. журнал. – Вип. 2(29). – Суми: УАБС НБУ, 2010. – С. 22–27. (фахова)
10. Савкова О.М. Життєвий цикл інвестиційного проекту в будівельній сфері. Економіка: проблеми
теорії та практики: Збірник наукових праць. – Вип. 262 : В 12 т. – Т. Х. – Дніпропетровськ: ДНУ,
2010. – С. 2558–2564. (фахова)
11. Савкова О.М., Кочетков В.М. Методичні підходи до визначення способів та джерел
фінансування інвестиційних проектів на ринку нерухомості. Стратегія розвитку України
(економіка, соціологія, право): Наук. журнал. – Вип. 1-2 / Голов. ред. О. П. Степанов. – К. : НАУ,
2009. – С. 331–336. (фахова)
12. Савкова О.М. Оцінка ефективності інвестиційних проектів у капітальному будівництві.
Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. – Суми: УАБС
НБУ, 2007. – Вип. 21. – С. 233–238. (фахова)
13. Савкова О.М. Кочетков В.М. Оцінювання інвестиційних програм у житлово-будівельному
комплексі. Актуальні проблеми економіки та управління: зб. наук. праць. – К. : НТУУ «КПІ». –
2007. – Вип. 1. – С. 60–62.

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1. Михайлик О.М., Шидловська А.О. Дискусійні питання щодо сутності фінансової стратегії
підприємства. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму : матеріали ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції. (9 квітня 2021 р.) / Відповідальні за формування
та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – Київ : УВОІ «Допомога» УСІ», 2021. – С.
87-89.
2. Михайлик О.М., Рибалка В.С. Забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в
умовах альтерглобалізму. Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму :
матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції. (9 квітня 2020 р.) / Відповідальні за
формування та випуск: Л.Г. Смоляр, О.І. Іляш, О.М. Михайлик. – Київ : УВОІ «Допомога» УСІ»,
2020. – С. 102-104.
3. Михайлик О.М. Манойленко Б.Г. Фінансове діагностування неплатоспроможності та загроз
банкрутства підприємства (на прикладі ПрАТ «ІМКК»). Глобалізація напрямів формування
промислового потенціалу в умовах постіндустріальних трансформацій : матеріали ІV Всеукр.
наук. практ. конф. з міжнар. участю 17 квітня 2019 року. – Київ : ТОВ «ДКС центр», 2019. –
С. 226-228.
4. Михайлик О.М., Мазухіна В.О. Напрями забезпечення економічної стійкості підприємства в
умовах глобалізаційних викликів. Матеріали VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
молодих вчених та студентів «Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво»,
25 травня 2017 р. – К. : УВОІ «Допомога «УСІ», 2017. – С. 55-58.
5. Михайлик О.М., Наконечна О.С. Institutional Preconditions for Improving State Investment Policy in
International Cooperation. Збірник матеріалів ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
присвяченої 20-річчю УДУФМТ «Диверсифікація міжнародної торгівлі та активізація
інвестиційного співробітництва», 28-29 травня 2015 р. – К. : УДУФМТ, 2015. – С. 127-129.
6. Михайлик О.М., Наконечна О.С. Особливості банківського кредитування аграрних підприємств
України. Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та

студентів «Міжнародні інвестиції, глобальні стратегії і підприємництво», 21 травня 2015 р. – К. :
УВОІ «Допомога «УСІ», 2015. – С. 128-130.
7. Михайлик О.М. Фінансово-правові аспекти управління інвестиційним процесом на ринку
нерухомості. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та
студентів «Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти», 29 травня
2014 р. – К. : УВОІ «Допомога «УСІ», 2014. – С. 83–86.
8. Савкова О.М. Основні етапи оцінки ефективності управління інвестиційним проектом.
Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІІ Всеукр.
наук.-практ. конф. молодих вчених і студентів, 20 квіт. 2012 р. – К. : УВОІ «Допомога «УСІ»,
2012. – С. 126–127.
9. Савкова О.М. Розробка заходів щодо зменшення величини ризиків інвестиційно-будівельного
проекту. Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції:
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конф., 15–16 берез. 2011 р. – Сімферополь:
Кримський інститут економіки та господарського права, 2011. – С. 280–282.
10. Савкова О.М. Особливості прийняття інвестиційного рішення будівельним підприємством в
умовах невизначеності. Менеджмент XXІ століття: фінансові, економічні та інноваційні аспекти:
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конф., 26 трав. 2011 р. – К. : УВОІ «Допомога
«УСІ», 2011. – С. 157–158.
11. Савкова О.М. Інвестиційно-фінансовий механізм іпотечного кредитування житлового
будівництва. Проблеми формування нової економіки XXІ століття : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-
практ. конф., 23–24 груд. 2010 р. : В 6 т. – Дніпропетровськ, 2010. – С. 84–86.
12. Савкова О.М. Визначення ринкової вартості об’єкта нерухомості за дохідним підходом.
Економіка і менеджмент : матеріали I Міжн. конф. молодих вчених ЕМ-2010, 25–27 лист.
2010 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2010. – С. 54–55.
13. Савкова О.М. Ринок комерційної нерухомості: характеристика та тенденції розвитку його
окремих сегментів. Наука і сучасність: досвід та перспективи розвитку на межі тисячоліть :
збірка тез доповідей I Всеукр. наук.-практ. конф., Запоріжжя, 5–7 лип. 2010 р. – Запоріжжя :
Запор. міська громад. о-ція «Озима», 2010. – С. 36–37.
14. Савкова О.М. Основні сегменти ринку нерухомості в Україні. Фінансово-економічні та
інноваційні аспекти управління підприємством в умовах глобалізації світової економіки :
матеріали II наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих учених, 27 трав. 2010 р. – К. : МУФ,
2010. – С. 107–110.
15. Савкова О.М. Проблема вибору оптимальної схеми фінансування будівництва. Дні фінансової
науки : Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 12-14 трав. 2010 р. : тези доп. – м. Сімферополь
– смт. Коктебель, Кримський інститут економіки та господарського права, 2010. – С. 106–108.
16. Савкова О.М. Інвестиційний клімат ринку житлової та комерційної нерухомості. Міжнародне
науково-технічне співробітництво: принципи, механізми, ефективність : матеріали VI (XVIII)
Всеукр. наук.-практ. конф., Київ, 11-12 березня 2010 р. : тези доповідей / [редкол. :
В.Г. Герасимчук (відпов. ред.) та ін.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2010. – С. 274.
17. Савкова О.М. Джерела фінансування інвестиційних проектів. Фінансові та організаційно-
управлінські засади діяльності економічних суб’єктів: тези доповідей першої наук. – практ.
конф. молодих учених і спец. (20 травня 2009 року). – К. : МУФ, 2009. – С. 54–55.
18. Савкова О.М. Перспективи розвитку ринку нерухомості в Україні в умовах фінансової
нестабільності. Формування ефективного механізму корпоративного управління – сучасний
стан та перспективи : зб. матеріалів всеукраїнської наук.-практ. конф, 23 квітня 2009 р. /
Міністерство освіти і науки України, Держ. комісія з цінних паперів та фондового ринку [та ін.].
– Миколаїв : НУК, 2009. – С. 90–92.
19. Савкова О.М. Підходи до оцінки ефективності інвестиційних проектів в капітальному
будівництві. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доповідей X
Всеукр. наук.-практ. конф., 22–23 лист. 2007 р. Т. 1. – Суми: УАБС НБУ, 2007. – С. 78–79.