Освіта: вища, Київський національний торговельно-економічний університет, спеціальність “Економіка підприємства”, кваліфікація магістр.

Вчений ступінь: кандидат економічних наук. «Управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі» (науковий керівник: д.е.н., проф. Бланк І.О.), спеціальність 8.080705 “Економіка торгівлі та послуг”, 2005 рік.

Вчене звання: Доцент, 2010 рік.

Наукові інтереси: фінансова безпека підприємства, управління фінансовою стійкістю підприємства, управління корпоративними фінансами, проблеми фінансового та інвестиційного менеджменту на підприємстві.

Наукова діяльність

GoogleScholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=FeQJSksAAAAJ
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6528-6810
Publons: https://publons.com/researcher/3931704/larysa-dokiienko
E-mail:  dokiienko@gmail.com

Наукові досягнення:

Підвищення кваліфікації та стажування:

1. “Pickard & Co. LTD”. «Сучасна практика оцінки активів підприємства». (01.02.2021 – 26.02.2021).
2. ВНЗ "Київський університет ринкових відносин", Центр післядипломної освіти та підвищення кваліфікації. "Фінансовий та інвестиційний менеджмент; (180 годин). (16.09.2019 – 18.10.2019). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №12 СС 02030494 / 056203.
3. Міжнародний університет фінансів. Курс: «Міжнародні стандарти фінансової звітності” (29.11.2013 – 13.12.2013). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №ПК 12136.
4. Українська асоціація якості. “Нові вимоги Європейської організації якості до змісту підготовки та порядку сертифікації персоналу систем менеджменту”. (17.10.2012). Сертифікат №№ EOQ / 17.10 /8902.
5. Міжнародний університет фінансів, Академічний сертифікаційний центр SAP. Курс: “TERP10 SAP- ERP – інтеграція бізнес процесів” (19.11.2012 – 07.12.2012). Свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка №12 СПК 952365.
6. Стажування у Королівському технологічному інституті (Royal Institute of Technology). Програма “Linnaeus-Palme”, Stockholm, Sweden (05.02.2011 – 06.05.2011).

7. Отримання вченого звання доцента кафедри фінансів та кредиту. Диплом доцента: №12 ДЦ №026455 від 20.01.2011.
8. Українсько-японський центр НУТУ “КПІ”. “Як створити та переглянути бізнес-план”. (25-27.10.2009). Свідоцтво №3500/947 від 27.10.2009р.

Виконання науково-дослідної тематики:

1. Науково-дослідна тема: «Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика» (2017-2019 рр.) №держреєстрації 0117U004896.
2. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним процесом підприємств України» (2014-2016 рр.) №держреєстрації 0114U001723.
3. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним потенціалом підприємств України», (2011 р.) №держреєстрації 0111U000052
4. Науково-дослідна тема: «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві» (2010 р.) №держреєстрації 0109U008352
5. Науково-дослідна тема: «Науково-практичні засади розвитку фінансової діяльності установ, підприємств та організацій» (2008-2010 рр.) №держреєстрації 0106U012090

Наукова робота зі студентами:

Підготовлено більше 60 наукових публікацій та доповідей на конференціях зі студентами.

Викладання та програмах МВА та бізнес-консалтинг

14-річний досвід викладання на програмах МВА та міні-МВА в школі бізнесу «КІБІТ», бізнес школі «Nikland», бізнес школі Міжнародного університету фінансів. Бізнес-тренер і викладач Центру післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Київського університету ринкових відносин, тренінгової школи «Step to Sales», партнер та викладач проекту «ПОКОЛІННЯ Z».

Практикуючий бізнес-консультант вітчизняних і західних компаній. За останні 10 років виступила фінансовим консультантом більше 20 проектів для вітчизняних і зарубіжних компаній.

Авторські курси в рамках програм МВА та підвищення кваліфікації: Стратегія забезпечення фінансової безпеки компанії. Збалансований інструментарій фінансової діагностики підприємств.

Стратегічне інвестиційне проектування у компанії. Фінансова логістика у компанії: побудова та ефективне функціонування. Ефективні механізми формування та реалізації фінансової стратегії компанії. Стратегічний фінансовий аналіз та планування. Управління фінансами компанії на основі VBM. Побудова системи КРІ компанії: фінансовий аспект. Моделювання системи фінансового контролінгу в рамках VBM. Стратегія фінансування бізнесу.

Друковані видання

ПІДРУЧНИКИ

1. Фінанси підприємства. Підручник / Лігоненко Л.О., Гуляєва Н.М., Гринюк Н.А., Докієнко Л.М., Ситник Г.В., Стасюк Л.Л. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т., 2006. – 491 с. ISBN 966-629-256-4 (гриф МОН)

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Клименко В.В., Акімова Л.М. Докієнко Л.М. Фінансовий ринок. Навчальний посібник. К.: “Центр
учбової літератури”, 2015. – 358с. ISBN 978-617-673-341-6 (Гриф МОН)
2. Докієнко Л.М., Михайлик О.М., Наконечна О.С., Щербина О.В. Практикум з дисциплін циклу
професійної та практичної підготовки фахівців напряму “Фінанси і кредит”. К.: ТОВ “ДКС Центр”,
2015. – 572с. ISBN 978-966-2339-93-2 (Рекомендовано Вченою радою МУФ).
3. Докієнко Л.М., Клименко В.В., Акімова Л.М. Інвестиційний менеджмент. Навчальний посібник. К.:
Академвидав, 2011. – 408 с. – (Серія “Альма-матер”). ISBN 978-966-8226-89-2. (Гриф МОН)
4. Докиенко Л.Н. Финансы предприятия I. Учебное пособие. Киев: БИ, ЛА«ПІРАМІДА», 2009.– 208с.
ISBN 978-80-7265-166-5 (Рекомендовано Bankovni Institut Vysoka Skola, Praha).
5. Докиенко Л.Н. Финансы предприятия II. Киев: Банковни институт высокая школа, ЛА «ПІРАМІДА»,
2009. –240с. ISBN 978-80-7265-167-2 (Рекомендовано Bankovni Institut Vysoka Skola, Praha).
6. Кочетков В.М., Литвинов Г.С., Докієнко Л.М., Саленко К.С та інші. Управління фінансовою
діяльністю суб’єктів підприємництва: Навчальний посібник /За ред. В.М.Кочеткова. – К.: ТОВ «ВД
«ЕКМО», 2009. – 556с. ISBN 966-580-088-4 (Рекомендовано Вченою радою МУФ).
7. Овчарик Р.Ю., Докієнко Л.М. Фінансова статистика: навчальний посібник. К.: ВД «ЕКМО», 2008. –
374 с. ISBN 966-620-135-6 (Гриф МОН)

ЕЛЕКТРОННІ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Докієнко Л.М. Фінансовий аналіз. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2021. – 151 с. http://vu.iuf.edu.ua

2. Докієнко Л.М. Фінансові стратегії бізнесу. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс
з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2020. – 170 с. http://vu.iuf.edu.ua
3. Докієнко Л.М. Інвестиційне проектування. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс
з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2020. – 100 с. http://vu.iuf.edu.ua
4. Докієнко Л.М. Корпоративні фінанси І. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2019. – 100 с. http://vu.iuf.edu.ua
5. Докієнко Л.М. Корпоративні фінанси ІІ. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2019. – 125 с. http://vu.iuf.edu.ua
6. Докієнко Л.М. Аналіз фінансової звітності. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс
з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2017. – 100 с. http://vu.iuf.edu.ua
7. Докієнко Л.М. Фінанси корпорацій і оцінка активів. [Електронний ресурс] Навчально-методичний
комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2016. – 220 с. http://vu.iuf.edu.ua
8. Докієнко Л.М. Фінансовий аналіз. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2013. – 190 с. http://vu.iuf.edu.ua
9. Докієнко Л.М. Фінансовий менеджмент. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2013. – 250 с. http://vu.iuf.edu.ua
10. Докієнко Л.М. Інвестиційний аналіз. [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2012. – 210 с. http://vu.iuf.edu.ua
11. Докієнко Л.М. Інвестування [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з дисципліни
для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2011. – 270 с. http://vu.iuf.edu.ua
12. Докієнко Л.М. Бюджетна система [Електронний ресурс] Навчально-методичний комплекс з
дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2008. – 185 с.
www.uiite.kpi.ua/ua/resources/dc/economic.html
13. Докієнко Л.М., Овчарик Р.Ю. Податковий менеджмент [Електронний ресурс] Навчально-
методичний комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2007. – 184 с.
www.uiite.kpi.ua/ua/resources/dc/economic.html
14. Докієнко Л.М., Овчарик Р.Ю. Фінансова статистика [Електронний ресурс] Навчально-методичний
комплекс з дисципліни для дистанційної форми навчання. К.: МУФ, 2007. – 212 с.
www.uiite.kpi.ua/ua/resources/dc/economic.html

SCOPUS та WEB OF SCIENCE

1. Dokiienko L., Hrynyuk N., Lapko O., Kramarev H. Financial security diagnostics tools for corporate
enterprises. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики, 2020, No3 (34). – С. 184-
194 https://doi.org/10.18371/fcaptp.v3i34.215477 (Web of Science Core Collection)

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Гринюк Н.А., Докієнко Л.М. Фінансова безпека підприємств України. Вісник Київського
національного торговельно-економічного університету. – 2021. – №2 – С.79-94.
http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(136)06 (фахова, категорія Б, Index Copernicus)
2. Докієнко Л.М. Фінансове планування та аналіз на підприємстві: сучасні глобальні тренди та
перспективи розвитку. Підприємництво та інновації. – 2021. – Випуск №16 – С.51-58.
https://doi.org/10.37320/2415-3583/16.8 (фахова, категорія Б, Index Copernicus)
3. Докієнко Л.М. Diagnosis of financial security level as the main tool of financial strategy development of
oil-extraction companies. Економічний вісник НТУУ «КПІ». – 2020. – №17 – С.194-206.
https://doi.org/10.20535/2307-5651.17.2020.216335 (фахова, категорія Б, Index Copernicus)
4. Докієнко Л.М. Концептуальні підходи до комплексної діагностики фінансової стійкості підприємства.
Підприємництво та інновації. – 2020 – Випуск №14 – С.25-31. https://doi.org/10.37320/2415-3583/14.5
(фахова, категорія Б, Index Copernicus)
5. Докієнко Л.М. Збалансована система показників фінансового контролінгу на підприємстві. Науково-
технічна інформація. – 2015. – №2. (64) – С.59-66 (фахова)
6. Докієнко Л.М. Сучасний інструментарій діагностики фінансового стану підприємства. Глобальні та
національні проблеми економіки. Електронне наукове фахове видання. – 2014. – Випуск №2 –
С.1053-1057 (фахова, Index Copernicus)
7. Докієнко Л.М. Фінансовий інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства.
Економічний вісник НУТУ “КПІ. Збірник наукових праць. – 2014 (11). http://economy.kpi.ua/ru/node/794
(фахова, Index Copernicus)
8. Докієнко Л.М. Інформаційне забезпечення аналізу інвестиційної привабливості підприємства.
Науково-технічна інформація. – 2013. – №1 (55). – С.27-34 (фахова)
9. Докієнко Л.М. Фінансова логістика на підприємстві: теоретичні аспекти. Економічний вісник
Національного гірничого університету. – 2012. – №3. – С.121-127 (фахова)
10. Dokiienko L., Klochai I. Effective management of a portfolio of financial instruments in modern practice.
VII International Scientific and Practical Conference “Perspective elaboration of Science and Technology”

– 2011. – Volume 4. – Economic sciences: Poland, Przemysl. – С.10-13.
11. Докієнко Л.М., Кочетков В.М., Литвинов Г.С. Фактори фінансової стійкості підприємств торгівлі.
Фінансова система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво Національного
університету “Острозька академія”. – 2009. – Випуск 11. – С.248-259. (фахова)
12. Докієнко Л.М. Процес реалізації дивідендної політики підприємства. Економіка: проблеми теорії та
практики: збірник наукових праць. – Випуск 247: В 6т. – Т. VІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. –
С.1469-1481. (фахова)
13. Докієнко Л.М. Проблеми побудови та впровадження інформаційних систем управління фінансовою
стійкістю підприємства. Науково-технічна інформація. – 2008. – №4. – С.21-25. (фахова)
14. Докієнко Л.М., Левчик Л.І. Франчайзинг: світовий досвід та українські реалії. Продуктивні сили і
регіональна економіка: Зб.наук.пр: У 2ч. / РВПС України НАН України. – К.: РВПС України НАН
України. – 2007. – Ч.2. – 304с. – С.32-40. (фахова)
15. Докієнко Л.М. Модельний інструментарій оцінки типу фінансової стійкості підприємства. Фінансова
система України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія”, 2007.
– Вип.9. – Ч.2. – С. 173-184 (фахова)
16. Докієнко Л.М. Подолання актуальних проблем управління фінансовою стійкістю вітчизняних
підприємств як передумова забезпечення їх інвестиційної привабливості. Фінансова система
України. Збірник наукових праць. – Острог: Видавництво НаУ “Острозька академія”. – 2006. – Вип.8.
– Ч.2. – 488 с.– С. 82-91 (фахова)
17. Докієнко Л.М. Актуальні проблеми діагностики фінансової стійкості підприємства. Розвиток
фінансової системи України в умовах ринкових трансформацій: Збірник матеріалів ІІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції вчених, викладачів та практичних працівників. –
2006. – Т.2. – Вінниця: Книга-Вега – С.26-32.
18. Докієнко Л.М. Удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі як
необхідна передумова підвищення їх конкурентоздатності. Вісник Національного університету
водного господарства та природокористування. Збірник наукових праць. Економіка. Частина ІІІ.
–2004. – Випуск 4 (28). – Рівне – С.76-89 (фахова)
19. Докієнко Л.М. Сутнісні характеристики фінансової стійкості підприємства. Економіка і
підприємництво: стан і перспективи. Збірник наукових праць – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т. – 2004.
–С.110-117 (фахова)
20. Докієнко Л.М. Удосконалення методологічного забезпечення процесу управління фінансовою
стійкістю підприємства. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного
університету. Серія: Економічні науки. Випуск 11. – Черкаси – 2004. –С.251-258 (фахова)
21. Докієнко Л.М. Методологічні принципи управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі. Вісник
КНТЕУ. Науково-практичний журнал. – К.: Київ. нац. торг-екон. ун-т. – 2004. – №2. – С.63-75
(фахова)
22. Докієнко Л.М. Удосконалення процесу управління фінансовою стійкістю підприємства на базі
модифікації системи його інформаційного забезпечення. Наукові праці Донецького національного
технічного університету. Серія: економічна. Випуск 68. – Донецьк, ДонНТУ. – 2003. – С.71-76
(фахова)
23. Докієнко Л.М. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств торгівлі. Вісник
Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. Серія
«Економічні науки» – Донецьк, ДонДУЕТ. – 2003. – №3 (19). – С.151-158 (фахова)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1. Докієнко Л.М. FP&A: сучасні тренди та вплив глобальних змін. Державна фінансова політика
України в умовах євроінтеграції: погляди науковців та практиків: зб. тез наук. доп. за матеріалами IІ
Всеукр. наук.- практ. конф. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2021. С.114-117.
2. Докієнко Л.М. FP&A та «нова нормальність»: ключові завдання та функції. Конкурентні стратегії
розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2021. – С.50-53.
3. Докієнко Л.М. Вплив технологій індустрії 4.0 на фінансові показники підприємства. Конкурентні
стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІІ Міжнародної науково-
практичної конференції – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2020. – С.65-67.
4. Докієнко Л.М., Гринюк Н.А. Особливості фінансового контролінгу міжнародних корпорацій.
Конкурентні стратегії розвитку України в умовах альтерглобалізму: Матеріали ІІ Міжнародної
науково-практичної конференції – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2020. – С.42-44.
5. Докієнко Л.М. Сучасні інструменти діагностики внутрішніх загроз фінансовій безпеці підприємства.
Збірник тез доповідей наукових читань «Стратегічні детермінанти соціально-економічного розвитку
в умовах трансформаційних перетворень», присвячених пам’яті В.П. Череваня текст: ВНЗ
«Київський університет ринкових відносин». – Київ, 2018. – С.155-159.
6. Докієнко Л.М. Тіньова економіка в Україні як негативний фактор інвестиційної привабливості.
Конкурентні стратегії розвитку України в глобальній економіці: Матеріали І Міжнародної науково-

практичної конференції (26 квітня 2018 р.). – К.: УВОІ «Допомога» УСІ», 2018. – С.54-56.
7. Докієнко Л.М. Expediency of financial instruments usage and forming investment portfolio in today's
practice. Менеджмент ХХІ сторіччя: фінансові, економічні та інноваційні аспекти: Матеріали ІІ
Всеукраїнської науково-практичної конференції– Київ: УВОІ «Допомога» УСІ», 2012. – С. 83-84.
8. Докієнко Л.М. Етапи створення вартості бізнесу при злитті компаній. Фінансові та організаційно-
управлінські засади діяльності економічних суб’єктів: тези доп. першої наук.-практ.конф. молодих
учених і спеціалістів – К.: МУФ, 2009. – С.11-13.
9. Докієнко Л.М. Контролінг фінансової стійкості підприємств торгівлі як необхідна передумова
забезпечення ефективності процесу управління нею. Стан і проблеми трансформації фінансів та
економіки регіонів у перехідний період – Хмельницький, ТОВ НВП «Евріка», 2004. – С.63-67.
10. Докієнко Л.М. Фінансова стійкість як об’єкт фінансового управління господарською діяльністю
підприємства та її сутнісні характеристики. Актуальні проблеми економічного та соціального
розвитку виробничої сфери. Матеріали Міжнародної науково-теоретичної конференції молодих
вчених і студентів – м. Донецьк, ДонНТУ, 2004. – С.137-139.
11. Докієнко Л.М. Удосконалення методологічного забезпечення процесу управління фінансовою
стійкістю підприємства. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю.
Матеріали ІІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції – Черкаси: ЧДТУ, 2004. – С. 77-80.
12. Докієнко Л.М. Методичні підходи до управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі. Ринкова
трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи. Матеріали Всеукраїнської наукової
конференції студентів, магістрів, аспірантів – м. Харків, ХДТУСГ, 2003. – Том 2. – С. 42-44.
13. Докієнко Л.М., Височин І.В. Інформаційні основи аналізу фінансового стану підприємств торгівлі.
Трансформація курсу “Економічний аналіз діяльності підприємства”: Тези доповідей міжнар. наук.-
метод.конф.– К.: КНЕУ, 2002. – С.145-148.
14. Докієнко Л.М. Деякі аспекти управління фінансовою стійкістю підприємств торгівлі. Психолого-
педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та вузі. Збірник наукових
праць Міжнародного університету “РЕГІ” імені Степана Дем’янчука. Рівне, 2002, Випуск 3. – С.232-
233.
15. Докієнко Л.М. Проблеми управління фінансовими показниками діяльності торговельних
підприємств. Державне регулювання торгівлі у ринкових умовах: Матеріали міжнар.наук.-
практ.конф. / Під.ред. А.А.Мазаракі. – К., 2001. – С.230-231.
16. Докієнко Л.М. Вдосконалення механізму управління фінансовими показниками діяльності
торговельних підприємств за допомогою сучасних комп’ютерних технологій. Праці першої
міжнародної другої всеукраїнської наукової конференції студентів та молодих учених “Управління
розвитком соціально-економічних систем: глобалізація, підприємництво, стале економічне
зростання”. Частина 1. – Донецьк, ДонНУ. – 2001. – С.104-106.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

1. Докієнко Л.М. Завдання для практичних занять з курсу “Лізинговий бізнес” для студентів напряму
підготовки “Економіка і підприємництво” освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” денної та заочної
форм навчання. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2005. 84с.
2. Довгаль Н.С., Докієнко Л.М. Опорний конспект лекцій курсу “Лізинговий бізнес” для студентів
спеціальності “Економіка підприємства”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2005.124
с.
3. Довгаль Н.С., Докієнко Л.М. Програма та робоча програма курсу “Лізинговий бізнес” за
спеціальністю 8000013 “Бізнес-адміністрування”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ,
2005. 28с.
4. Гуляєва Н.М., Докієнко Л.М., Мамончук Н.М. Збірник тестових завдань з курсу “Інвестиційний
менеджмент” для студентів напрямів підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”
денної та заочної форм навчання. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2005. 49 с.
5. Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Гуляєва Н.М., Докієнко Л.М. Робоча програма курсу
“Фінанси підприємства” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрямів
підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ
КНТЕУ, 2005. 36с.
6. Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Гуляєва Н.М., Стасюк Л.Л., Докієнко Л.М. Програма та
робоча програма курсу “Фінанси підприємства” за спеціальністю 8000013 “Бізнес-адміністрування”.
Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2005. 29с.
7. Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Гуляєва Н.М., Докієнко Л.М. Робоча програма курсу
“Фінанси підприємства” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх
спеціальностей напряму підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент” денної форми
навчання. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2005. 35 с.

8. Гринюк Н.А., Докієнко Л.М., Стасюк Л.Л. Збірник тестових завдань з курсу “Фінанси підприємства”
для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрямів підготовки “Економіка і
підприємництво”, “Менеджмент” денної та заочної форм навчання. Видавничий центр КНТЕУ.
Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2004. 79 с.
9. Бланк І.О., Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Гуляєва Н.М., Докієнко Л.М. Програма курсу “Фінанси
підприємства” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх спеціальностей
напряму підготовки “Економіка і підприємництво” та “Менеджмент” денної форми навчання.
Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2004. 12 с.
10. Гринюк Н.А., Докієнко Л.М., Височин І.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з курсу
“Фінанси підприємства” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” напрямів
підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент” денної та заочної форм навчання.
Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2004. 129 с.
11. Довгаль Н.С., Докієнко Л.М. Завдання для самостійної роботи з курсу “Лізинговий бізнес” для
студентів спеціальності “Економіка підприємства” спеціалізації “Економіка підприємництва на ринку
товарів та послуг”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2004. 63с.
12. Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Докієнко Л.М., Керанчук Т.Л., Ситник Г.В., Вавдійчик І.М. Опорний
конспект лекцій з курсу “Фінанси підприємства” для студентів всіх спеціальностей з напрямів
підготовки “Економіка і підприємництво”, “Менеджмент”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ
КНТЕУ, 2002. 216 с.
13. Лігоненко Л.О., Гринюк Н.А., Докієнко Л.М. та інші. Тести для підготовки до державного
бакалаврського іспиту з напряму “Економіка та підприємництво” професійного спрямування
“Економіка підприємства” та “Фінанси” для студентів ФЕМП усіх спеціальностей денної та заочної
форм навчання. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2002. 395 с.
14. Гринюк Н.А., Докієнко Л.М., Керанчук Т.Л. та інші. Збірник завдань для практичних занять з курсу
“Фінанси підприємства” для студентів базової освіти з напрямів “Економіка і підприємництво”,
“Менеджмент”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2002. 66 с.
15. Довгаль Н.С., Докієнко Л.М. Робоча програма курсу “Лізинговий бізнес” для студентів за напрямом
підготовки “Економіка і підприємництво”. Видавничий центр КНТЕУ. Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2002. 14
с.
16. Довгаль Н.С., Докієнко Л.М., Чередніченко І.Л. Програма курсу “Лізинговий бізнес” для студентів
магістеріуму економічних спеціальностей усіх форм навчання. ”. Видавничий центр КНТЕУ.
Друкарня ВЦ КНТЕУ, 2002. 13 с.