Атестація студентів

Атестація є календарним рубіжним контролем. Метою проведення атестації є підвищення відповідальності та ефективності виконання графіка навчального процесу студентами.
Атестація студентів проводиться двічі за навчальний семестр (на 8 та 14 тижнях кожного семестру) обов’язково на всіх курсах за всіма навчальними дисциплінами, що вивчаються в даному семестрі.
Результати атестації студентів можуть враховуватися викладачем при проведенні екзамену (заліку) з даної дисципліни.
Студент не допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо він має незадовільні обидві атестації з дисципліни та до початку семестрового контролю з цієї дисципліни не отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.
У разі незадовільних двох атестацій студент допускається до семестрового контролю з певної дисципліни, якщо до початку семестрового контролю з цієї дисципліни він отримав позитивну оцінку з контрольних заходів другої атестації.

Студент підлягає відрахуванню з університету до початку екзаменаційної сесії за невиконання навчального плану протягом семестру в разі отримання ним «незадовільно» або «не атестовано» (без поважної причини) по обох атестаціях з трьох і більше навчальних дисциплін у поточному семестрі.

Результати атестації проставляються викладачами в атестаційній відомості в навчально-організаційному відділі не пізніше перших двох робочих днів наступного після атестації тижня.
В атестаційній відомості викладач навпроти прізвища кожного студента проставляє у відповідності до результатів атестації:
«З» – (задовільно) у разі позитивної атестації;
«НЗ» – (незадовільно) у разі негативної атестації;
«НА» – (не атестовано), якщо студент не атестований.

Студент не атестується, якщо він:
– був відсутній на контрольному заході в разі атестації шляхом виконання модульної контрольної роботи;
– не має оцінок у разі атестації за результатами поточного контролю.