Освіта: Вища економічна. «Фінанси та банківська справа»  «Міжнародний університет фінансів»

Вчений ступінь: Кандидат економічних наук. «Управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування», 2017 рік

Вчене звання: старший викладач кафедри фінансів,

Наукові інтереси: Вартісно-орієнтовне управління підприємством, інвестиційна привабливість підприємств України, інвестиційно-інноваційне державне забезпечення підприємств України

Наукова діяльність

Автор та співавтор понад 20 наукових та навчально-методичних праць, зокрема колективної монографії та наукових статей.

ORCID: 0000-0003-4551-3136
E-mail:  olga_chernetcka@i.ua

Наукові досягнення:

Підвищення кваліфікації та стажування:
1. ТОВ «Вчасно-Сервіс». «Механізм підвищення інвестиційної привабливості підприємства». (03.04.2020 – 20.04.2020).
2. ОЦ «СОВА». (навчальний курс) «Основи кібербезпеки для викладачів» (10.10.2019-20.10.2019)

Виконання науково-дослідної тематики:
1. Науково-дослідна тема: «Механізми залучення інституційних інвесторів: зарубіжний досвід та вітчизняна практика» (2017-2019 рр.) №держреєстрації 0117U004896.
2. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним процесом підприємств України» (2014-2016 рр.) №держреєстрації 0114U001723.
3. Науково-дослідна тема: «Управління інвестиційним потенціалом підприємств України», (2011 р.) №держреєстрації 0111U000052
4. Науково-дослідна тема: «Особливості розвитку фінансової системи в постіндустріальному суспільстві» (2010 р.) №держреєстрації 0109U008352.
5. Науково-дослідна тема: «Науково-практичні засади розвитку фінансової діяльності установ, підприємств та організацій» (2008-2010 рр.) №держреєстрації 0106U012090.

Друковані видання:

CПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ

1. Управління фінансовою діяльністю суб’єктів підприємництва. Навч.-метод. посіб. / Авторський колектив під заг. ред. Кочеткова В. М. – К.: ТОВ «ВД «ЕКМО», 2009. – 556 с. ISBN 966-580-088-4 (Рекомендовано Вченою радою МУФ).

КОЛЕКТИВНІ МОНОГРАФІЇ

1. Енергоефективність та енергозбереження: економічний, техніко-технологічний та екологічний аспекти : колективна монографія / Кол. авторів; за заг. ред. П. М. Макаренка, О. В. Калініченка, В. І. Аранчій. Полтава: ПП “Астрая”, 2019. 603 с. ISBN 978-617-7669-24-0

НАУКОВІ СТАТТІ

1. Чернецька О.В. Сучасний механізм функціонування підприємств з іноземним капіталом// Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. – 2019. – №3–132-137 (фахова)

2. Чернецька О.В. Модельний інструментарій оцінки інвестиційної привабливості підприємства в рамках вартісно-орієнтовного управління // БІЗНЕС ІНФОРМ. – 2016. –№9. –с.92-99 (фахова, Index Copernicus, Google Scholar).
3. Чернецька О.В. Модель інформаційного забезпечення управління інвестиційною привабливіст підприємств машинобудування// Проблеми економіки. – 2016. – №4. – с.24-32 (фахова)
4. Чернецька О.В. Теоретико-методичне забезпечення оцінки інвестиційної привабливості вітчизняних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №1. – с.61-63. (фахова)
5. Чернецька О.В. Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості підприємств машинобудування м. Києва та Київської області // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. –№4. – с. 75-77. (фахова)
6. Чернецька О.В. Аналіз фінансово-економічних індикаторів інвестиційної привабливості підприємств машинобудівної галузі в місті Києві та Київській області //Економіка та держава. – 2016. –№3. –с.82-89. (фахова)
7. Чернецька О.В. Процес управління інвестиційною привабливістю підприємств машинобудування України // Інвестиції: практика та досвід. – 2016. – №19. – с.45-51. (фахова)
8. Ситник О.В. Економічна сутність інвестиційної привабливості та її характеристики // Інвестиції: практика та досвід. – 2015. – № 23. – с. 127-130. (фахова)
9. Ситник О.В. Аналіз основних складових інвестиційної привабливості машинобудівного комплексу України [Електронний ресурс ] // Ефективна економіка. – 2015. – №11. – Режим доступу до
журналу: http//www.economy.nayka.com.ua (фахова)
10. Ситник О.В. Основні завдання, функції та система принципів управління інвестиційною привабливістю підприємства // Економіка та держава. – 2016. – №1. – с. 90-92. (фахова)

ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ

1. Чернецька О.В. Механізм підвищення інвестиційної привабливості України в часи пандемії COVID- 19. «NEWECONOMICS – 2020» МАТЕРІАЛИ ІІ МІЖНАРОДНОГО ONLINE- ФОРУМУ «Від стагнації до процвітання: в пошуках ефективних рішень подолання економічних наслідків COVID- 19»,31.10.2020:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScetlWnboDnlZbcI3gd5E3Z6ftY956Pwlm0kkD9Iew20O_fWA